Suomeksi
Cirkulär
7/14
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Huvudavtalsorganisationerna från 1.6.2014 och det lokala förtroendemannasystemet

Huvudavtalsorganisationerna från 1.6.2014

KT Kommunarbetsgivarna och huvudavtalsorganisationerna kom 12.5.2014 överens om att se över det kommunala huvudavtalet. Samtidigt avtalades om ändringar som gäller huvudavtalsorganisationerna. Förhandlingarna om huvudavtalets övriga innehåll förs nästa vår och ska vara klara senast 15.6.2015.

Från 1.6.2014 har kommunsektorn följande huvudavtalsorganisationer:

  • Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
  • Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf
  • Kommunfackets union rf

Bakgrunden till ändringen i kommunsektorns förhandlings- och avtalssystem

Kommunsektorns förhandlingssystem har sedan 2007 befunnit sig i en exceptionell situation då Tehy rf stått utanför huvudavtalsorganisationssystemet. Efter de avtal som ingåtts hösten 2013 och senare och efter om-struktureringen av huvudavtalsorganisationerna har situationen förändrats under våren 2014.

I samband med sysselsättnings- och tillväxtavtalet gav riksförlikningsman Esa Lonka ett förslag om tillämpning av sysselsättnings- och tillväxtavtalet och en översyn av huvudavtalet i kommunsektorn. Förslaget godkändes 25.9.2013. Därigenom avgjordes Tehy rf:s ställning och Tehy kom med i det kommunala förhandlingssystemet.

Samtidigt kom parterna överens om att Tehy och SuPer behåller den nuvarande rätten till egna förtroendemän om en ny huvudavtalsorganisation bildas. Parterna kom också överens om att Kommunfackets union behåller sin nuvarande rätt till egna förtroendemän. Lonka gjorde 10.2.2014 en ytterligare precisering om att hänvisningen till förtroendemän också avsåg huvudförtroendemän.

Då Teknik och Hälsa FKT rf 1.6.2014 anslöt sig till Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf innebar det att FKT:s skyldigheter och rättigheter som huvudavtalsorganisation överfördes på JUKO vid samma tidpunkt. KT och huvudavtalsorganisationerna kom 12.5.2014 överens om att FOSU:s och FKT:s huvudförtroendemän och förtroendemän fortsätter som FOSU:s huvudförtroendemän och förtroendemän under den mandatperiod som bestämts när de valdes, dock högst till 31.7.2015, om inget annat avtalas lokalt.

Konsekvenser för det lokala förtroendemannasystemet

Enligt § 3 i förtroendemannakapitlet i AKTA kan en huvudavtalsorganisation tillsätta en huvudförtroendeman i en kommun, om inte något annat avtalas lokalt.

KT Kommunarbetsgivarna och huvudavtalsorganisationerna har dock vid de centrala förhandlingarna om förhandlingssystemet kommit fram till en lösning som medger undantag från denna huvudregel.

Det arrangemang som presenteras nedan tillämpas tillsvidare så länge som de ovan nämnda avtalen gäller eller tills KT och huvudavtalsorganisationerna sinsemellan avtalar om något annat. KT informerar om eventuella ändringar som gäller lösningen.

I detta cirkulär finns en sammanställning över läget för respektive huvudavtalsorganisation.

Det lokala samarbetssystemet

KT:s och huvudavtalsorganisationernas avsikt med huvudavtalsuppgörel-sen 12.5.2014 har inte varit att ändra vedertagen praxis i kommunerna och samkommunerna i fråga om sammansättningen på det samarbetsorgan som avses i 14 § i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007).

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
   
Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Sari Ojanen

Bilagor

  1. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
  2. Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf
  3. Kommunfackets union rf