På svenska
Uutinen

Ehdotuksia toimenpiteistä sote-henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama poikkihallinnollinen työryhmä julkisti 14. tammikuuta ensimmäiset ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi.

Käsi josta hoitaja mittaa verenpainetta. Kuva: Pixhill.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden –ohjelma käynnistettiin marraskuussa 2021. Sen tarkoituksena on löytää kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen kattamiseen lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 

Työryhmässä ovat mukana keskeiset sosiaali- ja terveysalan työmarkkinajärjestöt KT, Hyvinvointiala HALI ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry, Julkisen alan unioni JAU ja ministeriöt. 

Työryhmä julkisti ehdotuksia seitsemän teeman pohjalta: tietopohja, osaamisen johtaminen, työn veto- ja pitovoima, kansainvälinen rekrytointi, palvelujärjestelmän uudistuvat osaamistarpeet koulutusjärjestelmässä, tehtävärakenteet ja työnjako sekä palvelujen vaikuttavuus ja digitalisaatio-osaaminen.

Toimenpide-ehdotuksia käsitellään kehysriihessä

Työryhmä jatkaa työtään konkretisoimalla ja syventämällä teemakokonaisuuksia. Tavoitteena on, että työryhmän tekemiä ehdotuksia käsitellään hallituksen kehysriihessä keväällä.

Työryhmän jäsen toimitusjohtaja Markku Jalonen on tyytyväinen siihen, että työryhmä sai nopeasti aikaan ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.

– Ehdotukset ovat kokonaisuus, joka tukee henkilöstön saatavuutta. Nyt on ehdotusten toimeenpanon aika. Samalla tavalla kuin tässä työryhmässä, sote-alan työmarkkinaosapuolten tulisi yhteisvastuullisesti kantaa vastuuta siitä, millaista kuvaa alasta luomme julkisuuteen.

Työryhmä ehdottaa selvityksiä, joilla luodaan yhteinen kuva eri alojen koulutustarpeista koulutusmääriä koskevien päätösten pohjaksi ja tehdään sen mukaiset esitykset koulutusmäärien lisäämiseen.

– Alalle tarvitaan lisää koulutuspaikkoja, vaikka niitä on jo hallituksen päätöksellä lisättykin. Täydennyskoulutusväylien ja hoiva-avustajakoulutuksen kehittämisessä tarvitaan nopeita toimenpiteitä.

Työryhmän ehdotuksiin sisältyy toimenpiteitä kansainvälisen rekrytoinnin kehittämiseen kansallisella sote-alan rekrytointimallilla. Tähänkin Jalonen toivoo nopeita ratkaisuja.

–  Pitäisi myös arvioida sitä, voitaisiinko henkilöstön saatavuutta parantaa tässä vaikeassa tilanteessa myöhentämällä etenkin valmistelussa olevien alan kelpoisuusasetusten ja henkilöstömitoitusten kiristämisen voimaantuloa. 

KT on esittänyt sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen ohjelmaa. 

–  Nyt esitetty valtakunnallinen sote-alan hyvän työn edellytysten ohjelma vastaa esitystämme. Tämän ohjelman työ on nivottava muuhun osapuolten työelämän kehittämisen työhön, jota kunta-alalla jo tehdään.

 

Muualla verkossa