På svenska
Uutinen

Viranhaltijalakiin muutoksia

Kunnalliseen viranhaltijalakiin tulee kaksi muutosta vuoden 2019 alussa. Muutokset koskevat pitkäaikaistyöttömän ottamista määräaikaiseen virkasuhteeseen ja koeajan pidentämistä.

Tuomarin nuija. Kuva: Pixhill.

Muutokset ovat vastaavanlaiset kuin vuoden 2017 alussa voimaantulleessa työsopimuslaissa.  Lain siirtymäsäännöksen mukaan koeajan pidentämistä koskevaa uutta säännöstä sovelletaan lain voimaantulon jälkeen alkaneeseen koeaikaan.

Pitkäaikaistyötön määräaikaiseen virkasuhteeseen

Viranhaltijalakiin on lisätty uusi säännös, jonka mukaan pitkäaikaistyötön voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ilman viranhaltijalaissa säädettyjä määräaikaisuuden perusteita kuten esimerkiksi sijaisuus. 
Määräaikaisuus voi kestää enintään yhden vuoden. Määräaikaisuuksia voi olla enintään kolme ja niiden yhteenlaskettu kokonaiskesto ei saa ylittää yhtä vuotta. 

Koeajan pidentäminen

Toinen viranhaltijalakiin tehty muutos koskee koeajan pidentämistä silloin, kun viranhaltija on koeaikana ollut poissa työstä työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi. 
Poissaolo voi koostua useista eri jaksoista ja koeaikaa voidaan pidentää jokaisen 30 kalenteripäivän poissaolon verran. Vuotta lyhyemmissä määräaikaisissa virkasuhteissa koeaika voi pidennyksineen kuitenkin olla enintään puolet virkasuhteen kestoajasta.
Koeajan pidennyksestä on ilmoitettava viranhaltijalle kirjallisesti ennen koeajan päättymistä.

Takaisinottoaika ei lyhentynyt

Hallituksen esitys sisälsi myös ehdotuksen taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotun viranhaltijan takaisinottamisvelvollisuutta koskevan ajan lyhentämisestä. Eduskunta hylkäsi esityksen ja takaisinottoaika on viranhaltijoilla edelleen yhdeksän kuukautta.

Muualla verkossa

Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta 1063/2018 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, HE 37/2018

Viranhaltijalakiin muutoksia - Kuntatyönantaja-lehti 6/2018