Suomeksi
Nyhet

Ändringar i tjänsteinnehavarlagen

I början av 2019 träder två ändringar i lagen om kommunala tjänsteinnehavare i kraft. Ändringarna gäller anställning av långtidsarbetslösa i tidsbegränsade tjänsteförhållanden och förlängning av prövotiden.

Tuomarin nuija. Kuva: Pixhill.

Ändringarna motsvarar de ändringar i arbetsavtalslagen som trädde i kraft i början av 2017. Enligt övergångsbestämmelsen tillämpas den nya bestämmelsen om förlängning av prövotiden på prövotid som börjar efter att lagen trätt i kraft.

Långtidsarbetslösa till tidsbegränsade tjänsteförhållanden

Tjänsteinnehavarlagen har fått en ny bestämmelse om att en långtidsarbetslös kan anställas i ett tjänsteförhållande för viss tid utan att det finns en grund för visstidsanställning enligt tjänsteinnehavarlagen, till exempel vikariat. 
Anställningen kan vara tidsbegränsad för högst ett år. Det kan bli fråga om högst tre visstidsanställningar och sammanlagt får dessa anställningar inte överskrida ett år. 

Förlängning av prövotiden

Den andra ändringen i tjänsteinnehavarlagen gäller förlängning av prövotiden när tjänsteinnehavaren under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet. 
Frånvaron kan bestå av flera frånvaroperioder. För varje frånvarotid på sammanlagt 30 kalenderdagar kan prövotiden förlängas lika mycket. I ett tidsbegränsat tjänsteförhållande som är kortare än ett år kan prövotiden inklusive förlängningar dock vara högst hälften av tjänsteförhållandets längd.
Om prövotiden förlängs ska tjänsteinnehavaren skriftligt informeras om detta innan prövotiden går ut. 

Återanställningstiden förkortades inte

Regeringens proposition innehöll också ett förslag till förkortning av den tid under vilken arbetsgivaren är skyldig att återanställa en tjänsteinnehavare som sagts upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Riksdagen förkastade förslaget, så återanställningstiden för tjänsteinnehavare är fortsättningsvis nio månader.

Mer på webben

Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare 1063/2018

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare samt 15 § i polisförvaltningslagen, RP 37/2018