På svenska
Uutinen

Uusi varhaiskasvatuslaki lähti lausuntokierrokselle

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lakiesityksestä lausuntoja 18.3.2018 mennessä. Uusi laki toisi muutoksia sekä tehtävänimikkeisiin että kelpoisuuksiin.

Uusi varhaiskasvatuslaki lähti lausuntokierrokselle

Uusi laki ei muuttaisi varhaiskasvatusoikeutta tai päiväkotien henkilöstömitoituksia. Tehtävänimikkeisiin ja kelpoisuuksiin se sen sijaan toisi muutoksia.

Korkeakoulutettujen osuus henkilöstöstä kasvaisi

Hallitus esittää lakiluonnoksessaan, että varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkeet ja kelpoisuudet säädettäisiin niin, että vuoteen 2030 mennessä päiväkodeissa työskentelisi

  • kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita varhaiskasvatuksen opettajia
  • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita varhaiskasvatuksen sosionomeja  
  • ammatillisen tutkinnon suorittaneita lastenhoitajia.

Jatkossa opettajaksi kelpaisi vain yliopistosta valmistunut varhaiskasvatuksen kandidaatti. Lisäksi kahden kolmasosan henkilökunnasta pitäisi olla korkeakoulutettuja, kun nykyisin kolmasosa riittää. Korkeakoulutetuista vähintään puolen pitäisi olla yliopistosta valmistuneita kandidaatteja.

Nykyisin lastentarhanopettajina toimivat sosionomit saisivat jatkaa ammatissaan varhaiskasvatuksen opettajina, mutta jatkossa opintonsa aloittavilla sosionomeilla tätä mahdollisuutta ei enää olisi.

Hallitus esittää kansallisen tietovarannon perustamista

Uudessa laissa säädettäisiin myös varhaiskasvatuksen tietovarannosta. Tietovarantoon tallennettaisiin varhaiskasvatuksen järjestäjiä, henkilöstöä, perhettä ja lasta koskevia tietoja. Nykyisellään päiväkotien erillisiin järjestelmiin tallennetut tiedot siirtyisivät yhteiseen kansalliseen tietokantaan kehittämis- ja lainsäädäntötyön pohjaksi.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan myös päiväkotien yksityisyyden suojan muuttamista saman tasoiseksi kuin kouluissa. Tämä mahdollistaisi yhteydenpidon kodin ja päiväkodin välillä myös digitaalisesti.

KT on pitänyt kahden koulutuksen polkua hyvänä

KT on pitänyt toimivana nykyistä järjestelmää, jossa lastentarhanopettajaksi on voinut pätevöityä kahta koulutuspolkua pitkin. Järjestelmä on helpottanut alan työvoimapulaa ja monimuotoistanut varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista. Myös sosionomitaustaisen lastentarhanopettajien kasvatustyö on ollut erittäin laadukasta.

Kuntatyönantaja-lehdessä

•   Kuntatyönantaja-lehden 5/2017 artikkelissa Varhaiskasvatuksen tiekartta tiukentaisi kelpoisuuksia on käsitelty aihetta tarkemmin >

Muualla verkossa