Suomeksi
Nyhet

Ny lag om småbarnspedagogik på remiss

Undervisnings- och kulturministeriet begär utlåtanden om lagutkastet senast 18.3.2018. Den nya lagen innebär förändringar i både yrkesbeteckningar och behörigheter.

Uusi varhaiskasvatuslaki lähti lausuntokierrokselle

Andelen högskoleutbildade bland personalen ökar

Regeringen föreslår i lagutkastet att yrkesbeteckningarna och behörigheterna för personalen i småbarnspedagogiken ändras så att personalen senast år 2030 består av

  • lärare inom småbarnspedagogik som avlagt pedagogie kandidatexamen
  • socionomer inom småbarnspedagogik som avlagt yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen  
  • barnskötare som avlagt yrkesexamen.

I framtiden skulle endast pedagogiekandidater med universitetsexamen ha lärarbehörighet. Dessutom skulle det krävas att två tredjedelar av personalen har högskoleutbildning mot dagens en tredjedel. Av de högskoleutbildade skulle minst hälften behöva ha universitetsexamen på kandidatnivå.

De socionomer som idag arbetar som barnträdgårdslärare skulle få fortsätta i yrket som lärare inom småbarnspedagogiken, men de som inleder sina studier i socionomi skulle inte ha den möjligheten.

Regeringen föreslår att en dataresurs grundas

I den nya lagen ska det också ingå bestämmelser om en dataresurs för småbarnspedagogiken. I dataresursen skulle uppgifter om anordnaren av småbarnspedagogik, personalen, familjen och barnet registreras. All information som i dagens läge registreras i olika system skulle föras över i en gemensam nationell databas som grund för utvecklings- och lagstiftningsarbetet.

I lagförslaget föreslås att man ändrar integritetsskyddet på daghemmen till samma nivå som i skolorna. Detta skulle möjliggöra kontakt mellan hemmet och daghemmet även digitalt.

Enligt KT Kommunarbetsgivarna är två utbildningsvägar bra

KT anser att det nuvarande systemet med två vägar att utbilda sig och få behörighet som barnträdgårdslärare fungerat bra. Systemet har underlättat bristen på arbetskraft i branschen och gjort personalens kompetens mångsidigare i småbarnspedagogiken. Kvaliteten på det fostrande arbete som utförts av barnträdgårdslärare med socionombakgrund har dessutom varit utmärkt.

Tidskriften Kuntatyönantaja