Uutinen

Sivistystoimenjohtajat pitävät koulutuksen digitalisaatiota tärkeänä

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan digitalisaation vahvistaminen ja oppimisympäristöjen uudistaminen ovat koulutuksen tärkeimmät kehittämistavoitteet.

Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) kyselytutkimuksella selvitettiin sivistysjohtajien näkemyksiä sivistystoimen ja kulttuuripalveluiden tilasta ja tulevaisuudesta.

Kolme neljästä (74 %) sivistysjohtajasta piti koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena digitalisaation vahvistamista (74 %). Lähes yhtä tärkeinä tavoitteina pidettiin oppimisympäristöjen uudistamista (70 %) ja pedagogiikan vahvistamista (62 %).

Koulutustakuu tai ryhmäkokojen pienentäminen eivät ole tarpeen

Sivistysjohtajilta kysyttiin myös heidän näkemystään koulutustakuun tarpeellisuudesta ja koulujen ryhmäkokojen pienentämisestä. Vain kolme prosenttia (3 %) vastaajista piti näitä tärkeinä.

Yhteistyötä tarvitaan, oppilaitosten määrissä ei merkittäviä muutoksia

Kyselyyn vastanneet arvioivat kuntien sivistystoimen yhteistyön säilyvän lähivuosina ennallaan. Niukka enemmistö (51 %) arvioi yhteistyön kuitenkin lisääntyvän nuoriso- ja aikuiskoulutuksessa.

Oppilaitosten määrissä ei uskottu tapahtuvan suuria muutoksia. Peräti yhdeksän kymmenestä (90 %) arvioi, että yläasteiden määrä pysyy ennallaan. Ala-asteiden vähenemiseen uskoi neljäsosa vastaajista (28 %). Myös ammatillisten oppilaitosten määrän arvioitiin pääsääntöisesti (62 %) säilyvän ennallaan. Sen sijaan yli puolet kuntien sivistysjohtajista (56 %) uskoi lukioiden määrän vähenevän.

Kirjasto, kansalaisopistot ja urheiluseurat tärkeimpiä vapaa-ajan palveluita

Sivistysjohtajien vastauksissa nousi esille kolme harrastusmuotoa, joita kaikki (100 %) pitivät erittäin tai melko tärkeinä. Näitä olivat kirjastot ja kansalaisopistot, jotka tarjoavat paljon erilaisia harrastusmadollisuuksia.

Kärjessä olivat myös urheiluseurat ja -järjestöt, kunnan tarjoamat mahdollisuudet harrastaa liikuntaa, sekä järjestöt, jotka tarjoavat mahdollisuuden harrastaa kulttuuritoimintaa.

Kysely lähetettiin sähköpostitse 287 sivistystoimenjohtajalle ja siihen vastattiin 8.–19.01.2018. Vastauksia saatiin yhteensä 97 ja vastausprosentti oli 34. Vastaajina olivat alle 100 000 asukkaan kuntien ja kaupunkien sivistystoimen johtajat.