Uutinen

Ammattirakenteen muutokset vaikuttavat kunta-alalla hitaasti palkkaeroihin

Ansioiden ero naisten ja miesten välillä johtuu kunta-alalla edelleen suurimmaksi osaksi siitä, että alan työt jakautuvat voimakkaasti sukupuolen mukaan. Naiset ja miehet työskentelevät paljolti eri ammateissa.

Vahvan jakautumisen vuoksi ammattirakenteen muutokset ja niistä johtuva palkkaerojen pienentyminen on kunta-alalla vähäisempää kuin valtiolla, jossa on paljon asiantuntijatehtäviä. Kunta-alalla tuottaa runsaasti hyvinvointipalveluita, jotka työllistävät paljon naisia.

Samoissa tehtävissä maksetaan samaa palkkaa

Samassa tehtävässä toimivien naisten ja miesten palkat ovat kunta-alalla saman suuruisia.

Ansioiden erot ovat olemattomia, sillä kunta-alan palkkausjärjestelmä perustuu tehtävien vaativuuteen sekä henkilökohtaiseen osaamiseen ja suoriutumiseen.

Palkkaerot johtuvat ammattien eriytymisestä

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tuoreen tutkimuksen mukaan ammatit jakautuvat julkisella sektorilla yhä voimakkaasti naisten ja miesten kesken. Ammattien eriytyminen on keskeinen sukupuolten palkkaeroa ylläpitävä tekijä.

Kunta-alalla vain noin seitsemän prosenttia työntekijöistä ja viranhaltijoista on niin sanotuissa tasa-ammateissa, joissa sekä miehiä että naisia on vähintään 40 prosenttia koko joukosta. Kaikkiaan kunta-alalla työskentelee noin 421 000 palkansaajaa, joista naisia on 337 000 eli 80 prosenttia.

STM:n tutkimuksessa tarkastellaan vuosilta 1995–2013 sitä, miten ammattirakenne on muuttunut julkisella sektorilla ja missä määrin miesten ja naisten sijoittuminen eri ammatteihin vaikuttaa sukupuolten väliseen palkkaeroon. Tutkimuksen toteutti Tilastokeskus ja sen on osa samapalkkaisuusohjelmaa.

Henkilöstön keski-ikä ja koulutustaso nousivat

Tarkasteluaikana henkilöstön keski-ikä ja koulutustaso nousivat sekä kunnissa että valtiolla. Molemmilla sektoreilla naisten koulutustaso nousi selvästi miesten koulutustasoa enemmän.
 
Valtiolla koulutustason nousuun yhdistyi kunta-alaa selvemmin naisten eteneminen parempipalkkaisiin ammatteihin. Tämä selittyy osittain sillä, että kunta-alalla tarjontaa parempipalkkaisista ammateista on vähemmän: työvoimasta vain kaksi prosenttia on johtajia ja ylimpiä virkamiehiä. Tässäkin ammattiryhmässä kaksi kolmesta on naisia.

Johtajiin ja ylimpiin virkamiehiin kuuluvat kuntien ja kuntayhtymien ylimmän johdon lisäksi muun muassa henkilöstöjohto, rehtorit ja päiväkotien johtajat. Erityisasiantuntijoita ovat esimerkiksi opettajat, lääkärit ja sosiaalityöntekijät. Kunta-alan suurin ammattiryhmä on asiantuntijoihin luettava sairaanhoitajat.

Muualla verkossa