Suomeksi
Nyhet

KT understöder förslaget om att sammanslå pensionssystemen för den kommunala och den privata sektorn

Den arbetsgrupp som utrett olikheterna mellan pensionssystemen anser att den kommunala och den privata sektorns pensionssystem kan sammanslås. En sammanslagning är ändamålsenlig bland annat för att man då tillsammans kan bära de risker som förorsakas av förändringar i exempelvis sysselsättningen eller utvecklingen av medellivslängden.

Nainen-osoittaa-infograafia_kuva

KT understöder förslaget, eftersom det i dagsläget är de kommunala arbetsgivarna som ensamma bär ansvaret för riskerna i kommunsektorns pensionssystem.

Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen och social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila tisdagen den 19 februari. Gruppens arbete utgår från pensionsreformen 2017, i samband med vilken KT och arbetsmarknadens övriga centralorganisationer avtalade om att en utredning ska göras.

Genom att sammanslå pensionssystemen kan man undanröja de konsekvenser för pensionssystemens avgiftsunderlag som förorsakas av att arbetskraften flyttar mellan sektorerna. Efter en sammanslagning skulle pensionssystemen inte längre påverka det sätt på vilket de kommunala tjänsterna produceras. Ur KT:s synvinkel är det också viktigt att det i samband med strukturella omläggningar inte längre behöver göras specialarrangemang för förmåner.

Från Keva till ArPL-bolag

Efter sammanslagningen skulle de kommunalt anställda försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) i stället för enligt pensionslagen för den offentliga sektorn. Enligt arbetsgruppens förslag skulle Keva bli ett ArPL-bolag som skulle verkställa lagen om pension för arbetstagare. Finanstekniskt skulle den del av de kommunalt anställdas intjänade och löpande pensioner som motsvarar ArPL överflyttas till ArPL- systemet. Den del av pensionsskyddet som överstiger nivån i lagen om pension för arbetstagare skulle lämnas i den offentliga pensionsanstalten (s.k. OffPL-Keva). Uppdelningen påverkar inte pensionsförmånerna.

Förändringen påverkar inte nivån på pensionsskyddet eller intjänad pensionsrätt. Enligt förslaget kvarstår den nuvarande rätten till tilläggspensionsskydd enligt det kommunala pensionssystemet, även om personen efter sammanslagningen skulle arbeta inom en annan sektor än den kommunala.

Det är meningen att de kommunalt anställda övergår till att omfattas av den allmänna definitionen för arbetsoförmåga enligt lagen om pension för arbetstagare på så sätt att man vid bedömningen av arbetsoförmåga hos sådana anställda som är födda före år 1972 fortfarande skulle tillämpa en yrkesmässig definition för arbetsoförmåga.

Pensionsbolagen öppnas för konkurrens

Efter övergångsperioden i anslutning till sammanslagningen av pensionssystemen, är avsikten att öppna konkurrensen mellan pensionsbolagen. De kommunala arbetsgivarna och arbetsgivarna inom den privata sektorn skulle ha samma möjligheter att ordna pensionsskyddet för sina anställda i vilket arbetspensionsförsäkringsbolag eller vilken pensionskassa eller pensionsstiftelse som helst.

Sammanslagningen av pensionssystemen på det sätt som föreslagits påverkar inte avgifterna. I ett längre perspektiv förblir avgiftsbördan för dem som ansvarar för finansieringen av pensionssystemen oförändrad. Sammanslagningens inverkan på de offentliga finanserna bör vid en granskning på lång sikt vara neutral.

Arbetsgruppen har i sin rapport fastslagit villkoren och riktlinjerna för sammanslagningen av pensionssystemen. Arbetsgruppen ger inte förslag till någon exakt tidpunkt för när ändringarna ska träda i kraft. Om man beslutar att genomföra sammanslagningen av pensionssystemen på det sätt som arbetsgruppen föreslår, måste man vid den fortsatta beredningen precisera många detaljfrågor och beräkningar förknippade med sammanslagningen.

KT har redan länge eftersträvat en sammanslagning av pensionssystemen och en sänkning av de kommunala arbetsgivarnas arbetspensionsavgifter. I dagens läge är de kommunala arbetsgivarnas arbetspensionsavgift fyra procentenheter högre än de privata arbetsgivarnas. Enligt KT:s mål för regeringsprogrammet bör denna avgift sänkas till en nivå som närmar sig den privata sektorns nivå redan innan pensionssystemen sammanslås.

Kuntatyönantaja-tidningen 1/2019

Sammanslagningen av pensionssystemen går framåt, Arbetsmarknadsdirektören har ordet (19.2.2019)

Mer på webben

Työryhmän raportti: Eläkejärjestelmien erillisyys >