På svenska
Uutinen

KT kannattaa ehdotusta kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistämiseksi

Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittänyt työryhmä katsoo, että kunnallinen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmä voidaan yhdistää. Yhdistäminen on tarkoituksenmukaista muun muassa sen vuoksi, että esimerkiksi työllisyyden tai keskimääräisen eliniän kehityksen muutoksista aiheutuvat riskit voidaan kantaa yhdessä.

Nainen-osoittaa-infograafia_kuva

KT kannattaa esitystä, koska nykytilanteessa kuntatyönantajat kantavat yksin vastuun kuntasektorin eläkejärjestelmän riskeistä.

Työryhmä luovutti raporttinsa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle tiistaina 19. helmikuuta. Ryhmän työ perustuu vuoden 2017 eläkeuudistukseen, jonka yhteydessä KT ja muut työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat selvityksen tekemisestä.

Eläkejärjestelmät yhdistämällä voidaan poistaa sektorien välisistä työvoiman siirtymistä aiheutuvat vaikutukset eläkejärjestelmien maksupohjiin. Yhdistämisen jälkeen eläkejärjestelmillä ei olisi enää vaikutusta kunnallisten palveluiden tuottamisen tapaan. KT:n kannalta on myös tärkeää, että rakennemuutosten yhteydessä ei enää tarvitse tehdä etuuksiin liittyviä erityisjärjestelyjä.

Kevasta TyEL-yhtiö

Yhdistämisen jälkeen kuntatyöntekijät vakuutettaisiin julkisten alojen eläkelain sijasta työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesti. Työryhmän ehdotuksen mukaan Kevasta tulisi TyEL-laitos, joka panisi täytäntöön työntekijän eläkelakia. Rahoitusteknisesti kuntatyöntekijöiden TyEL:ä vastaava osa karttuneista ja maksussa olevista eläkkeistä siirrettäisiin TyEL-järjestelmään. Työntekijän eläkelain tason ylittävä osa eläketurvasta jätettäisiin julkiseen eläkelaitokseen (ns. JuEL-Keva). Jaolla ei ole vaikutusta eläke-etuuksiin.

Muutos ei vaikuta eläketurvan tasoon tai ansaittuihin eläkeoikeuksiin. Ehdotuksen mukaan nykyinen oikeus kunnallisen eläkejärjestelmän lisäeläketurvaan säilyy, vaikka henkilö yhdistymisen jälkeen työskentelisi muualla kuin kunta-alalla.

Työntekijän eläkelain mukaiseen yleisen työkyvyttömyysmääritelmän piiriin on tarkoitus siirtyä siten, että ennen vuotta 1972 syntyneiden kuntatyöntekijöiden työkyvyttömyyden arvioinnissa sovellettaisiin edelleen ammatillista työkyvyttömyysmääritelmää.

Eläkeyhtiöt avautuvat kilpailulle

Eläkeyhtiöiden kesken on tarkoitus avata kilpailu eläkejärjestelmien yhdistämiseen liittyvän siirtymäajan jälkeen. Kuntatyönantajilla ja yksityisten alojen työnantajilla olisi samanlaiset mahdollisuudet järjestää työntekijöiden eläketurva missä tahansa työeläkevakuutusyhtiössä, eläkekassassa tai -säätiössä.

Eläkejärjestelmien yhdistämisellä ehdotetulla tavalla ei ole vaikutusta maksuihin. Eläkejärjestelmien rahoituksesta vastaavien maksurasitus pysyy pitkän aikavälin tarkastelussa ennallaan. Yhdistymisen vaikutus julkiseen talouteen tulee pitkän aikavälin tarkastelussa olla neutraali.

Työryhmä on raportissaan määrittänyt eläkejärjestelmien yhdistämisen ehdot ja linjaukset. Työryhmä ei ehdota tarkkaa ajankohtaa muutosten voimaantulolle. Jos eläkejärjestelmien yhdistäminen päätetään toteuttaa työryhmän ehdottamalla tavalla, jatkovalmistelussa on vielä täsmennettävä lukuisia yhdistämiseen liittyviä yksityiskohtia ja laskelmia.

KT on pitkään tavoitellut eläkejärjestelmien yhdistämistä ja kuntatyönantajien työeläkemaksujen alentamista. Nykyisin kuntatyönantajan työeläkemaksu on neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin yksityisillä työnantajilla. KT hallitusohjelmatavoitteiden mukaan tätä on alennettava lähemmäs yksityisen sektorin tasoa jo ennen eläkejärjestelmien yhdistämistä.

Muualla verkossa

Työryhmän raportti: Eläkejärjestelmien erillisyys >

Kuntatyönantaja-lehti 1/2019

Eläkejärjestelmien yhdistäminen etenee, työmarkkinajohtajan palsta (19.2.2019) >