Suomeksi
Nyhet

Nya verktyg och rekommendationer för att avveckla segregationen i arbetslivet

För att avveckla könssegregationen på arbetsmarknaden behövs ett omfattande samarbete. Arbetsplatserna spelar en viktig roll när det gäller att skapa ett mer jämlikt arbetsliv. Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat nya verktyg för jämställdhetsarbetet. De är lätta att genast ta i bruk på arbetsplatserna.

Lapset käyttävät iPadia oppitunnilla koulussa. Michael Folmer & Mostphotos

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) genomförde under åren 2021–2023 utvecklingsprojektet Avveckling av segregationen – verktyg för ett mer jämställt arbetsliv. Projektets syfte var att avveckla könssegregationen i arbetslivet, och ingick i det gemensamma likalönsprogrammet som lanserades av Marins regering och arbetsmarknadens centralorganisationer.

Projektet fokuserade på att

 • utveckla verksamhetskulturer och praxis särskilt inom segregerade branscher och arbetsplatser, bland annat genom samarbete mellan arbetslivet, undervisningsmyndigheterna och utbildningsanordnarna
 • främja en mer genusmedveten och jämlik kommunikation i synnerhet för att eliminera könsrelaterade stereotyper inom segregerade branscher
 • utarbeta verksamhetsmodeller och sammanställa verktyg för att minska segregationen.

Arbetsplatser kan göra mycket för att avveckla segregationen

För att segregationen ska kunna avvecklas behövs medverkan från olika aktörer i samhället på ett brett plan samt lösningar på många nivåer. Arbetsplatserna kan göra mycket genom att utveckla sin personalpraxis och sina verksamhetskulturer. Dessutom behövs samarbete mellan arbetsplatser, undervisningsmyndigheter, skolor och läroanstalter.

Projektet omfattade en kartläggning där man samlade fungerande praxis för att bryta segregationen. Kartläggningen erbjuder verktyg både för arbetsplatser och för samarbete mellan läroanstalter.

Verktygen är lätta att ta i bruk och omfattar följande åtta teman:

 • arbetsplatsernas samarbete med skolor och läroanstalter
 • könsmedveten kommunikation
 • jämställd rekryteringspraxis
 • ingripande i trakasserier och diskriminering
 • jämställd lönesättning
 • stöd för karriäravancemang
 • samordning av arbete, familj och det övriga privatlivet
 • jämställdhetsplanering och lönekartläggning

Kartläggningen innehåller också en sammanställning av forskning om könssegregationen på arbetsmarknaden och dess konsekvenser. För kartläggningen genomfördes dessutom intervjuer där personer som valt en bransch som är atypisk för deras kön berättar om sina erfarenheter.

Inom projektet har det också gjorts upp en checklista för jämställdhet på arbetsplatserna. Den innehåller ett antal verktyg som gör det möjligt att kritiskt granska verksamhetskulturen på den egna arbetsplatsen och utveckla den så att den stöder jämställdheten mellan könen.

Avveckling av könssegregationen bör vara ett mål för all politik

Segregationen på arbetsmarknaden kan inte avvecklas utan att de åtgärder som syftar till detta integreras i samhällets permanenta strukturer. Segregationen berör inte bara jämställdhetspolitiken utan har också ett nära samband med i synnerhet arbetskrafts-, region-, närings- och utbildningspolitiken. Avvecklingen av segregationen bör på ett synligt och genomgående sätt vara en del av verksamheten och strategierna vid de centrala ministerierna samt i kommunerna, landskapen och välfärdsområdena.
 
I projektet utarbetades rekommendationer till de politiska beslutsfattarna om mer permanenta åtgärder för att avveckla segregationen. De rekommenderade åtgärderna är följande:

 • Avvecklingen av könssegregationen bör tas in som en genomgående och synlig åtgärd i centrala politikområden, strategier och funktioner.
 • Långsiktigt, mångfacetterat och målinriktat samarbete och en bestående struktur är en förutsättning för att avveckla könssegregationen.
 • Intersektionell statistik och forskning om könssegregationens tillstånd bör produceras på nationell och regional nivå.
 • Kunskaperna om könssegregation i arbetslivet och dess konsekvenser bör stärkas.
 • Innehållet i och kvaliteten på jämställdhetsplanerna på arbetsplatserna bör förbättras.
 • Könsstereotyper bör avvecklas i hela samhället.

För att åtgärderna ska kunna utvecklas behövs regelbundet producerad statistik och forskningsdata om segregationen på arbetsmarknaden.

Projektets slutrapport publiceras i juni

En avveckling av segregationen ökar arbetsgemenskapernas mångfald och jämställdhet. Det är känt att jämställdhet på arbetsplatsen ökar produktiviteten och välbefinnandet i arbetet, underlättar rekryteringen av arbetstagare och ökar deras vilja att stanna kvar i sitt arbete. Avvecklingen av segregationen kan också underlätta situationen inom branscher som lider brist på arbetskraft.

Utvecklingsarbetet i projektet Avveckling av segregationen – verktyg för ett mer jämställt arbetsliv gjordes i regionnätverk och pilotorganisationer. Detta utvecklingsarbete samt de resulterande rekommendationerna för det fortsatta arbetet med avvecklingen av segregationen på arbetsmarknaden publiceras i projektets slutrapport i juni.

Verktygen och publikationerna finns samlade på projektets webbplats.