På svenska
Uutinen

Uusia työkaluja ja suosituksia työelämän segregaation purkuun

Työmarkkinoiden segregaation eli sukupuolen mukaisen eriytymisen purkamiseen tarvitaan laajaa yhteistyötä. Työpaikoilla on tärkeä rooli tasa-arvoisemman työelämän rakentamisessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat julkaisseet tasa-arvotyöhön uusia työkaluja. Ne on helppo ottaa heti käyttöön työpaikoilla.

Lapset käyttävät iPadia oppitunnilla koulussa. Michael Folmer & Mostphotos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat toteuttaneet vuosina 2021–2023 Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena oli purkaa sukupuolen mukaista segregaatiota työelämässä, ja se oli osa Marinin hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteistä samapalkkaisuusohjelmaa.

Hankkeessa on keskitytty

 • kehittämään etenkin segregoituneiden alojen toimintakulttuureita ja käytäntöjä yhteistyössä työpaikkojen, opetusviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien kanssa
 • edistämään sukupuolitietoisempaa ja yhdenvertaisempaa viestintää erityisesti segregoituneihin aloihin liittyvien sukupuolittuneiden stereotypioiden purkamiseksi
 • luomaan toimintamalleja ja kokoamaan työkaluja segregaation lieventämiseksi.

Työpaikat voivat tehdä paljon segregaation purkamiseksi

Segregaation purkuun tarvitaan mukaan laajasti yhteiskunnan eri toimijoita sekä monen tasoisia ratkaisuja. Työpaikat voivat tehdä paljon kehittämällä henkilöstökäytäntöjään ja toimintakulttuurejaan. Lisäksi tarvitaan työpaikkojen, opetusviranomaisten, koulujen ja oppilaitosten yhteistyötä.

Hankkeessa tehtiin kartoitus, johon koottiin toimivia käytäntöjä segregaation purkamiseksi. Kartoitus tarjoaa työkaluja sekä työpaikoille että oppilaitosyhteistyöhön.

Työkalut on helppo ottaa käyttöön, ja ne koskevat kahdeksaa teemaa, jotka ovat

 • työpaikkojen yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa
 • sukupuolitietoinen viestintä
 • tasa-arvoiset rekrytointikäytännöt
 • häirintään ja syrjintään puuttuminen
 • tasa-arvoinen palkkaus
 • työuralla etenemisen tukeminen
 • työn, perheen ja muun yksityiselämän yhteensovittaminen
 • tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitus.

Kartoitus sisältää myös tutkimuskoonnin työmarkkinoiden sukupuolen mukaisesta eriytymisestä ja sen vaikutuksista. Lisäksi kartoitusta varten tehtiin haastatteluita, joissa sukupuolelleen epätyypillisen alavalinnan tehneet henkilöt kertovat kokemuksistaan.

Hankkeessa on myös tehty työpaikoille tasa-arvon tarkistuslista. Se sisältää useita työkaluja, joiden avulla työpaikoilla voidaan tarkastella omaa toimintakulttuuria kriittisesti ja kehittää sitä sukupuolten tasa-arvoa tukevaksi.

Sukupuolen mukaisen segregaation purkaminen otettava tavoitteeksi kaikkiin politiikkoihin

Työmarkkinoiden segregaatiota ei voida purkaa ilman, että siihen tähtäävät toimenpiteet saadaan osaksi yhteiskunnan pysyviä rakenteita. Segregaatio liittyy tasa-arvopolitiikan lisäksi tiiviisti etenkin työvoima-, alue-, elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan. Segregaation purkamisen tulisi olla näkyvästi ja läpileikkaavasti mukana keskeisten ministeriöiden sekä kuntien, maakuntien ja hyvinvointialueiden toimintaa ja strategioita.
 
Hankkeessa laadittiin poliittisille päättäjille suositukset segregaation purkamisen pysyvämmistä keinoista. Suositusten mukaan

 • sukupuolen mukaisen segregaation purkaminen on otettava läpileikkaavaksi ja näkyväksi toimenpiteeksi keskeisissä politiikoissa, strategioissa ja toiminnoissa
 • segregaation purkamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä ja tavoitteellista yhteistyötä sekä pysyviä rakenteita
 • sukupuolen mukaisen segregaation tilasta on tuotettava intersektionaalista tilastoja tutkimustietoa valtakunnallisesti ja alueellisesti
 • työmarkkinoiden sukupuolen mukaisesta segregaatioon ja sen vaikutuksiin liittyvää osaamista on vahvistettava
 • työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmia on parannettava
 • sukupuoleen perustuvia stereotypioita on purettava koko yhteiskunnassa.

Toimenpiteiden kehittämiseen tarvitaan säännöllisesti tuotettua tutkimus- ja tilastotietoa segregaatiosta työmarkkinoilla.

Hankkeen loppuraportti ilmestyy kesäkuussa

Segregaation purku lisää työyhteisöjen moninaisuutta ja tasa-arvoa. Työyhteisöjen tasa-arvoisuuden tiedetään lisäävän niiden tuottavuutta ja työhyvinvointia sekä helpottavan työntekijöiden rekrytointia ja lisäävän heidän pysyvyyttään työpaikalla. Segregaation purku voi myös helpottaa työvoimapulasta kärsiviä alojen tilannetta.

Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -hankkeen kehittämistyö alueverkostoissa ja pilottiorganisaatioissa sekä niihin perustuvat suositukset työmarkkinoiden segregaation purkamisen jatkotyöhön julkaistaan hankkeen loppuraportissa kesäkuussa.

Työkalut ja julkaisut löytyvät kootusti hankkeen omilta nettisivuilta.
 

Hankkeen loppuraportti


Uutista on päivitetty 22.6.2023 lisäämällä siihen linkki hankeen loppuraporttiin, joka julkaistiin kesäkuussa 2023.