Suomeksi
Nyhet

Sjukfrånvaron i kommunsektorn stannar av

Enligt undersökningen Kommun10 var de kommunalt anställda år 2016 frånvarande från arbetet i genomsnitt i 16,7 dagar på grund av egen sjukdom.

Sairauspoissaolot

Sjukfrånvaron minskade i kommunsektorn under 2008–2013, men därefter har nedgången stannat av. Mest sjukfrånvaro har anställda i serviceyrken och de som utför kroppsarbete. Minst är sjukfrånvaron bland högre tjänsteinnehavare och personer i chefsställning.

Skillnaderna mellan yrkesgrupperna oförändrade, mellan åldersgrupperna har de jämnats ut

År 2016 var sjukfrånvaron högst bland hemvårdare, närvårdare, elevassistenter, städare och sjukhusbiträden (24–31 dagar per år). Lägst var den bland direktörer, specialsakkunniga, läkare och lärare (6–9 dagar).

År 2000 var sjukfrånvaron i genomsnitt 21 dagar bland dem som fyllt 50 och 14 dagar bland anställda under 40 år. År 2016 hade skillnaden mellan dessa åldersgrupper halverats: anställda som fyllt 50 var i genomsnitt sjuka i 18 dagar och anställda under 40 år i 15 dagar.

Social- och hälsovårdspersonalen behöver särskilt stöd

Det finns stora skillnader i sjukfrånvaron mellan olika yrkesgrupper inom social- och hälsovården.

Mindre sjukfrånvaro än den kommunala personalen i genomsnitt har direktörerna inom social- och hälsovården (9 dagar), läkarna (8 dagar), över- och avdelningsskötarna (13 dagar), psykologerna (11 dagar), fysioterapeuterna (16 dagar) och socialarbetarna (13 dagar).

Betydligt mer sjuka än andra är däremot sjukskötarna (20 dagar), närvårdarna (26 dagar) och hemvårdarna (31 dagar). I dessa yrken har också antalet sjukledigheter ökat sedan 2015.

Sjukskötarna, närvårdarna och hemvårdarna behöver särskilt stöd för att upprätthålla sin arbetsförmåga under förändringar.

Arbetshälsoinstitutets undersökning Kommun10 är Finlands största undersökning där den kommunala personalen följs upp. I undersökningen deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Reso, Nokia, Nådendal, Valkeakoski och Virdois. Den årliga sjukfrånvaron för över 90 000 kommunalt anställda följs upp utgående från arbetsgivarnas personalregister. I uppföljningen används en enhetlig beräkningsmetod där de faktiska sjukfrånvarodagarna ställs i proportion till utförda årsverken.

Mer på webben