Suomeksi
Nyhet

Sysselsättningsfonden föreslår betydande sänkningar i arbetslöshetsförsäkringsavgifterna för år 2024

Sysselsättningsfondens styrelse beslutade 29.8.2023 föreslå för fondens förvaltningsråd att arbetslöshetsförsäkringsavgifterna för 2024 ska sänkas. Inom kommunsektorn sjunker arbetsgivarnas avgift med i genomsnitt 0,90 och inom välfärdssektorn med 0,96 procentenheter, vilket innebär besparingar på tiotals miljoner inom båda sektorerna.

Enligt Sysselsättningsfondens förslag blir arbetsgivarnas genomsnittliga avgift i alla sektorer 0,82 procent år 2024. Även arbetstagarnas avgift sänks och blir 0,79 procent av lönesumman.

Den lägre arbetsgivaravgiften föreslås bli 0,27 procent av lönerna, när den varit 0,52 procent år 2023. Den högre avgiften föreslås bli 1,9 procent, när den varit 2,06 procent år 2023.

Sysselsättningsfondens förvaltningsråd behandlar förslaget om sänkning av arbetslöshetsförsäkringspremierna 31.8.2023 och lämnar därefter sitt förslag till Social- och hälsovårdsministeriet. De slutliga avgifterna fastställs på hösten.

Enligt Sysselsättningsfondens styrelsemedlem, KT:s verkställande direktör Markku Jalonen, är det på basis av sysselsättningsläget, Sysselsättningsfondens prognoser och att konjunkturbufferten fyllts möjligt att avsevärt sänka arbetslöshetsförsäkringsavgiften för 2024.

KT har två platser i fondens styrelse och tre platser i förvaltningsrådet.

Avgiften sjunker avsevärt och medför besparingar

Största delen av den lönesumma som arbetsgivarna i kommunsektorn och välfärdsområdena betalar omfattas av den högsta avgiften. Avgiften sjunker i genomsnitt med cirka 0,90 procentenheter inom kommunsektorn och med 0,96 procentenheter inom välfärdssektorn. I eurobelopp betyder det ungefär 82 miljoner inom kommunsektorn och 99 miljoner inom välfärdssektorn år 2024. Det är fråga om en betydande sänkning av avgifterna.

Kommunernas och samkommunernas genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringsavgift är 1,01 procent. Välfärdsområdena är stora arbetsgivare som sysselsätter tusentals människor, och deras lönesummor är stora. Därför blir deras genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringsavgift 1,09 procent.

Sysselsättningsfondens prognoser som grund för sänkningen

Förslaget om arbetslöshetsförsäkringsavgifterna baserar sig på de prognoser som Sysselsättningsfonden använder. Utifrån dem har också fondens budget utarbetats för år 2024. I avgiftsprognosen beaktas bland annat beloppet av de förmåner som ska finansieras och fondens övriga utgifter under det kommande året.

– Trots de utmanande förhållandena har sysselsättningen i Finland fortfarande hållit sig på en god nivå och lönesumman har ökat, vilket har ökat intäkterna från arbetslöshetsförsäkringsavgifterna. Vi uppskattar att Sysselsättningsfondens resultat kommer att visa ett klart överskott i år, vilket innebär att vår nettoförmögenhet, dvs. fondens konjunkturbuffert, stärks och torde överskrida det i lag fastställda maximibeloppet redan under innevarande år, uppger verkställande direktör Janne Metsämäki i ett pressmeddelande från Sysselsättningsfonden.

– Dessa faktorer tillsammans, utsikterna för ekonomin och sysselsättningen, att konjunkturbufferten närmar sig sitt maximibelopp samt den beräknade minskningen av utgifterna utifrån regeringsprogrammets skrivningar, påverkade vår bedömning av möjligheten att avsevärt sänka arbetslöshetsförsäkringsavgifterna, fortsätter Sysselsättningsfondens ekonomi- och finansieringsdirektör Karo Nukarinen i det pressmeddelande som Sysselsättningsfonden publicerade 29.8.2023.