Suomeksi
Nyhet

KT understöder inte dimensioneringen av socialarbetet inom barnskyddet

Barnskyddslagen revideras för närvarande och i den föreslås en dimensionering av det sociala arbetet inom barnskyddet. Det är omöjligt att fylla dimensioneringen, eftersom det redan nu råder brist på socialarbetare inom barnskyddet. KT anser att bindande klient- eller personaldimensioneringar inte är ett bra sätt att utveckla tjänsterna.

Lapsi hiekkalaatikolla. Kädet hiekassa.

KT har avgett sitt utlåtande om utkastet till barnskyddslag och hördes också 18.11.2021 vid riksdagens social- och hälsovårdsutskotts sammanträde.

Socialarbetarna inom barnskyddet hör till de yrkesgrupper där bristen på arbetskraft är störst inom kommunsektorn. Det här framgår bland annat av en arbetskraftsförfrågan som KT utfört 2019. Enligt olika källor har bristen på socialarbetare generellt förvärrats efter 2019.

KT understöder inte sådana nya förpliktelser som det är klart att man inte kan fullgöra redan när lagen stiftas. Vi vet att det i dagens läge inte finns tillgång till den personal som dimensioneringen kräver.

– Det är inte heller förnuftigt att fullgöra förpliktelserna enligt lagen genom att omorganisera arbetet för den nuvarande personalen på ett sådant sätt att andra serviceuppgifter blir lidande, säger KT:s ledande arbetsmarknadsjurist Mirja-Maija Tossavainen.

Problemet löses inte heller genom att arbetsgivare rekryterar socialarbetare från andra arbetsgivare. Det finns knappt alls arbetslösa socialarbetare. Man kan alltså inte låta genomföra en ny lagstadgad förpliktelse under rådande förhållanden.

Utbildningen av socialarbetare måste ökas genast

Bristen på socialarbetare kan inte lösas snabbt eller lätt till exempel genom arbetsrelaterad invandring, eftersom uppgifterna kräver särskild kompetens. Arbetskraftsbehovet möts därför främst via utbildningssystemet, med hjälp av både grundutbildning och olika examensinriktade fortbildningar.

KT anser att det är nödvändigt att öka antalet utbildningsplatser vid verkställandet av lagändringen, men tvivlar på att det antal utbildningsplatser som föreslås i lagutkastet är tillräckligt. Det föreslagna antalet borde minst fördubblas.

Även om besluten fattas genast, kommer de nya socialarbetarna in på arbetsmarknaden med fördröjning på grund av utbildningssystemet och den tid som går åt till att avlägga studierna.

KT:s utlåtande