Suomeksi
Pressmeddelande

Personaltillgången ska prioriteras i genomförandet av regeringsprogrammet

I Orpos regeringsprogram har problemen med tillgång till personal inom kommun- och välfärdssektorerna identifierats väl. I programmet föreslås ett antal åtgärder för att avhjälpa bristen på arbetskraft. Genomförandet av regeringsprogrammet måste påskyndas för att förhindra att personalbristen förvärras.

Sairaalan ensiapuhuoneeessa hoidetaan potilasta kiireisessä tunnelmassa. Kuva: Mostphotos.

– Arbetskraftsbristen är allra störst inom kommun- och välfärdssektorerna. Det försvårar i hög grad tillhandahållandet av daglig och lagstadgad basservice. Detta faktum måste vara en central riktlinje och prioritet för genomförandet av regeringsprogrammet, kräver KT:s verkställande direktör Markku Jalonen.

Enligt regeringsprogrammet inleds särskilda projekt för att trygga en tillräcklig tillgång till personal inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. KT förväntar sig att arbetsgivarna får konkret stöd via projekten. 

– Det är inte bara välfärdssektorn utan också kommunsektorn som har brist på kompetent arbetskraft. Detta bör beaktas i de fortsatta åtgärderna. Det råder redan nu brist på yrkeskunnig personal exempelvis inom undervisningssektorn, småbarnspedagogiken och den tekniska sektorn. Under de närmaste åren kommer situationen att förvärras, säger Jalonen. 

I likhet med Finansministeriet varnar Jalonen för dyr och kortvarig användning av hyrd arbetskraft. 

– Mängden arbetskraft ökar inte genom köpta tjänster, utan arbetstagarna flyttar från en plats till en annan och därför ökar användningen av köpta tjänster i allmänhet kostnaderna för att producera tjänsterna.

Helhetsbedömning av dimensioneringar och behörigheter behövs

KT föreslog att en omprövning av flera personaldimensioneringar införs i regeringsprogrammet. I regeringsprogrammet lovar man att förtydliga arbetsfördelningen och se över behörighetsvillkoren för personalen. I enlighet med KT:s mål uppsköts skärpningen av vårdgarantin och höjningen av personaldimensioneringen inom vården. Ikraftträdandet av lagen om funktionshinderservice skjuts fram och dess innehåll kommer att omprövas.

– De nuvarande skyldigheterna, dimensioneringarna och behörigheterna bör bedömas som en helhet, särskilt med tanke på tillgången till personal, säger Jalonen.

KT anser att lagen om småbarnspedagogik måste revideras, eftersom det är omöjligt för arbetsgivarna att iaktta lagens dimensionerings- och behörighetsbestämmelser. Utbildningsplatserna och kvalificeringsmöjligheterna utökas inom småbarnspedagogiken, men dessa åtgärder är inte tillräckliga för att tillgodose det växande personalbehovet, vilket delvis beror på de åtstramade behörighetsvillkoren i lagen om småbarnspedagogik. Den föreslagna uppluckringen av behörighetsvillkoren för daghemsföreståndare är viktig med tanke på tryggandet av socionomernas karriärmöjligheter, men den löser inte hela problemet. 

I regeringsprogrammet utlovas fler utbildningsplatser också för andra sektorer med arbetskraftsbrist.

Dessutom lovar man att främja läroavtal samt tilläggs- och vidareutbildning. Både regeringens mål att höja utbildningsnivån och att få bukt med bristen på arbetskraft kräver en kraftig ökning av nybörjarplatserna inom sektorer med arbetskraftsbrist. Jalonen kräver därför att antalet utbildningsplatser ska konkretiseras så snart som möjligt och att den finansiering som behövs för att skapa dem ska säkerställas.

Man lovar att öka möjligheterna till kontinuerligt lärande särskilt inom social- och hälsovården och det pedagogiska området.

– Att avskaffa det vuxenutbildningsstöd som finansieras av arbetsgivare och löntagare är en helt felriktad åtgärd. Stödet skulle vara på sin plats när man utbildar sig inom sektorer med arbetskraftsbrist, betonar Jalonen.

Fortfarande finns det hinder för internationell rekrytering

Regeringsprogrammets mål att göra godkännandet och kompletteringen av examina smidigare samt att förbättra utbudet och kvaliteten på språkutbildningarna hörde också till KT:s mål för regeringsprogrammet. Man måste övergå från projektbaserade eller personbaserade förfaranden till nationella, etablerade koncept.

– Det är absolut nödvändigt att öka den internationella rekryteringen och arbetskraftsinvandringen för att säkerställa de lagstadgade tjänsterna och den ekonomiska tillväxten. Skärpningarna för arbetskraftsinvandringen, till exempel i fråga om skyldigheten att hitta ett nytt jobb inom tre månader, försämrar sysselsättningen för invandrare. Förslaget borde luckras upp i den fortsatta beredningen, säger Jalonen.

Det offentliga arbetets betydelse betonas genom gemensam kampanj

Ett gott ledarskap gör kommun- och välfärdssektorn mer attraktiv. KT och huvudavtalsorganisationerna har kommit överens om ett omfattande, gemensamt program för arbetslivsutveckling för kommun- och välfärdssektorn.

– Dessutom kommer avtalsparterna inom kommun- och välfärdssektorn att tillsammans lyfta fram betydelsen och omfattningen av det offentliga arbetet genom en gemensam kampanj för att öka sektorernas attraktionskraft, säger Jalonen.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT