Suomeksi
Nyhet

Finansiering för utveckling av jämlikhet och kvalitet i undervisningen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun koulutuksen tasa-arvon vahvistamiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Hakuun on käytettävissä 67,2 miljoonaa euroa ja hakuaika päättyy 11.3.2021.

Peruskoulun alaloululaiset leikkivät koulun pihalla. Kuva: Pixhill

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statliga specialunderstöd att sökas för åtgärder som främjar jämlikheten i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Det sammanlagda beloppet är 67,2 miljoner euro och ansökningstiden går ut 11.3.2021.

En jämlik utbildning är grunden för välfärdssamhället, men kunskapsskillnaderna ökar till exempel inom städerna och mellan könen. Genom ministeriets understöd för jämlikhet kan man ingripa i orsakerna till ojämlikheten.

Understödet är avsett att användas inom småbarnspedagogiken samt inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för att stödja

  • förändringar i verksamhetskulturen
  • inkludering
  • lärande och välbefinnande
  • jämlikhet och likabehandling
  • växelverkan
  • principen om närskola.

Understödet kan dessutom användas för att stärka ett sådant nödvändigt och tillräckligt tidigt stöd som krävs med tanke på ordnandet av undervisning för eleven.

Understödet för åren 2021–2022 är sammanlagt 67 200 000 euro. Av detta riktas högst 42 600 000 euro till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och högst 24 600 000 euro till småbarnspedagogiken.

Understödet kan användas för att minska gruppstorlekarna eller för anställning av lärare

Statens specialunderstöd som är avsett för utveckling av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen kan användas för anställning av lärare för kompanjonundervisning, för uppdelade grupper eller delade timmar och anställning av assistenter.

Statens specialunderstöd för utveckling av småbarnspedagogiken kan användas för att anställa extra personal (lärare, speciallärare, socionom, barnskötare eller assistent) inom småbarnspedagogiken, eller för att minska storleken på barngrupper.

Understöden ingår i programmet Utbildning för alla, där man utvecklar kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken med sammanlagt 125 miljoner euro och inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen med 188 miljoner euro åren 2020–2022.

Ansök om understöd senast den 11 mars

Ansökan gäller kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna kan inkludera enskilda serviceproducenter i sin ansökan.

I fråga om förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen gäller ansökan de kommuner och samkommuner samt enskilda samfund som har tillstånd att anordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Ansökningar från enskilda skolor beaktas inte. Övningsskolor kan kontakta kommunerna som kan inkludera övningsskolorna inom sitt område i ansökan.

Mer information om ansökan finns på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Mer på webben