Suomeksi
Nyhet

Fler studieplatser behövs i lärarutbildningen inom småbarnspedagogik

Enligt regeringsprogrammet ska personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken ändras. Skillnaderna i lärarnas arbetskraftssituation är stora mellan olika kommuner och områden enligt KT:s utredning. Lärarutbildningen inom småbarnspedagogik behöver många fler studieplatser.

Lapset opettelevat laskemaan helmitaululla. Kuva: Pixhill.

KT har utrett arbetskraftssituationen för lärare inom småbarnspedagogik och kommunernas åtgärder för att förbättra situationen. Arbetskraftssituationen varierar mycket i de olika kommunerna och områdena. Vissa kommuner har betydande svårigheter att rekrytera, medan andra kommuner inte har någon brist på kvalificerade lärare inom småbarnspedagogik.

I de kommuner som svarade på KT:s enkät var 92 % av lärarna inom småbarnspedagogik behöriga.  Uppskattningsvis är omkring var tionde lärare inom småbarnspedagogik obehörig enligt de gällande behörighetsbestämmelserna.

410 helt obesatta befattningar

I november 2018 var 410 lärarbefattningar inom småbarnspedagogik helt obesatta i de kommuner som deltog i enkäten. Det motsvarar 3,2 procent av det totala antalet befattningar, besatta och obesatta sammanlagt. De helt obesatta befattningarna var flest, också proportionellt sett, i Nyland, som hade 285 obesatta befattningar, dvs. 5,9 procent av befattningarna.

Det behövs 800 nya lärare

Enligt KT:s enkät behövs det 800 nya lärare inom småbarnspedagogik. Det motsvarar 6,2 procent av de besatta och obesatta befattningarna sammanlagt.

Behovet av nya lärare är störst i Nyland (387 befattningar, dvs. 8,1 procent) och proportionellt sett störst i Östra Nyland (146 befattningar, dvs. 14,3 procent) och i Mellersta Finland (76 befattningar, dvs. 12,2 procent).

Det krävs fler studieplatser för att tillgodose den nya lagen om småbarnspedagogik

Enligt enkätsvaren hade kommunerna svårigheter att rekrytera lärare som uppfyller behörighetskraven. Det finns än så länge rätt gott om socionomer, men de har inte behörighet som lärare inom förskoleundervisning. Socionomer som utexamineras efter den 1 augusti 2023 har inte längre behörighet för en tjänst som lärare inom småbarnspedagogik.

Enligt enkäten var det så gott som omöjligt att få behöriga lärare inom småbarnspedagogik för korta vikariat. Det var också svårt att rekrytera svenskspråkiga lärare inom småbarnspedagogik.

Flera små kommuner hade svårt att rekrytera behörig personal på grund av de stora tillväxtcentrumens dragningskraft och för att många stannar kvar i närheten av sin studieort efter barnträdgårdslärarexamen.  

I den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft hösten 2018 bestäms behörighetsvillkoren för yrkesbeteckningarna.  Ändringarna i personalstrukturen till följd av den nya lagen förvärrar ytterligare arbetskraftssituationen för lärare inom småbarnspedagogik.

Löneåtgärder som vidtagits i kommunerna

Enligt enkäten har flera kommuner vidtagit löneåtgärder som i de flesta fallen handlat om uppgiftsbaserade nivåförhöjningar för lärare inom småbarnspedagogik. Förhöjningarna har förverkligats med hjälp av den lokala justeringspotten 1.1.2019.  I vissa kommuner hade man dessutom höjt lönerna mer än de avtalsenliga förhöjningarna.

För att rekrytera behöriga lärare inom småbarnspedagogik har vissa kommuner utvecklat sina rekryterings- och ledarskapsmodeller, sporrat med belöningar och rekryteringstillägg, minskat gruppstorleken och ingått lokala avtal om flexibla arbetstidsarrangemang.

Kommunerna uppgav också att de samarbetat med läroanstalter om tillgång till lärarutbildning inom småbarnspedagogik i det egna området.

Enligt Statistikcentralens kommunala lönestatistik arbetade cirka 14 000 personer som lärare inom småbarnspedagogik i oktober 2018. KT:s enkät besvarades av 201 kommuner. I dessa kommuner arbetade cirka 12 450 lärare inom småbarnspedagogik.

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anne Hotti

ledande arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2324
Mobiltelefon:
+358 50 527 1092
E-post:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT