Suomeksi
Nyhet

Framtidens arbetskraft i äldreomsorgen bekymrar Jyväskylä

Jyväskylä stad har noterat den allt livligare diskussionen om kompetensförsörjningen. I synnerhet inom äldreomsorgen har man behandlat frågan en hel del. KT:s projekt Soteliiderit erbjuder kommunernas arbetsgivare inom social- och hälsovårdssektorn nätverk där man kan diskutera lösningar på olika problem tillsammans, också arbetskraftsproblemet.

Jyväskylän kirjaimet, kuva Outi Kaakkuri

Jyväskylä stads personaldirektör Arja Aroheinä säger att man haft brist på personal förr men nu är det inte bara fråga om en brist på semestervikarier. Nu har antalet ansökningar till fasta anställningar minskat och det har blivit svårt att få tillräckligt med personal för det reguljära arbetet.

Stadens servicedirektör Maarit Raappana säger att man under de senaste åren vidtagit flera åtgärder men oron över kompetensförsörjningen växer ändå. Enligt stadens nyss uppdaterade befolkningsprognos kommer behovet av service inom hemvården att öka och klienterna behöver mera hjälp. Utöver de små årskullarna är det allt svagare intresset för branschen bland de unga ett bekymmer.

Kompetensförsörjningen kan påverkas på flera sätt

Man har förbättrat kompetensförsörjningen på flera olika sätt. I Jyväskylä är samarbetet med områdets läroanstalter tätt och staden har många praktikanter. Man har också skräddarsytt läroavtalsutbildningar på området.

Personaladministrationen har flyttat personal för att trygga tillräcklig bemanning och dessutom har man höjt närvårdarnas löner inom hemvården med hjälp av en justeringspott. Man har förenklat praxisen för läkemedelstillstånd och stött modellen med chefsarbetspar. Rekryteringen av personal har försnabbats då modellen med tillstånd att besätta platser för vårdpersonal inom hemvården inte längre tillämpas.

Upphandling av stödservice testas som bäst. Man kan också effektivera och förbättra servicen samtidigt, till exempel med hjälp av distansvårdstjänster.

I Jyväskylä har man också märkt att ledarskapets betydelse växer vid förändringar i arbetslivet. Det som bekymrar särskilt är de unga arbetstagarnas ork och arbetslivskompetens, och därför han man börjat utveckla nya modeller tillsammans med företagshälsovården.

Förändringen i arbetslivet märks på många sätt i arbetet. Personaldirektör Aroheinä saknar också en riksomfattande diskussion om utnyttjandet av teknologi samt om att höja social- och hälsovårdssektorns image.

KT:s projekt Soteliiderit stödjer arbetsgivarna

Med projektet Soteliiderit ger KT Kommunarbetsgivarna social- och hälsovårdssektorns arbetsgivare stöd i förändringsledning, strategisk personalledning och utvecklingsarbete. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och social- och hälsovårdssamkommunerna och det finansieras av Europeiska socialfonden.

KT:s projekt Soteliiderit riktar sig till alla kommuner och samkommuner. I de flesta nätverken behandlas projektets teman så att högsta ledningen, social- och hälsovårdens ledning samt HR-ledningen för både kommuner, städer och samkommuner deltar i utvecklingsarbetet.

Intervjun med Jyväskylä stads personaldirektör Arja Aroheinä, servicedirektör Maarit Raappana och servicechef Päivi Huttunen om kompetensförsörjningen har publicerats i sin helhet på projektet Soteliiderits webbplats och i nyhetsbrevet.