Suomeksi
Nyhet

Resultaten av rektorsbarometern talar för användning av nya ledarskapsverktyg

Resultaten av rektorsbarometern visar att vårens coronapandemi och den osäkerhet som fortsatt under hösten har satt rektorernas ork på prov. Genom att omorganisera skolornas ledningsstruktur och genom så kallat delat ledarskap kan situationen förbättras.

Lukiolaisia luokkahuoneessa. Kuva: Pixhill.

Till följd av övergången till distansundervisning på våren blev rektorernas ork hårt prövad. Även under hösten har skolorna varit tvungna att leva i osäkerhet och förbereda sig på snabba omorganiseringar av undervisningsarbetet.

Pandemin är inte det enda som kan kräva att arbetssätten eller resurserna ändras. Även i övrigt sker förändringar bland annat i skolnätet, i lednings- och samarbetssystemen samt i skolans personalstruktur.

Behovet av omorganiseringar uppstår sällan så att de kan beaktas redan när lärarens uppgifter för det följande läsåret planeras. Ofta blir man tvungen att reagera snabbt på olika situationer mitt i läsåret. Det kan exempelvis uppstå ett behov av att avsätta lärararbetsresurser för att genomföra något nytt och samtidigt ändra eller stärka lärarnas roller.

Traditionell självständig undervisning i den egna gruppen är redan nu endast en, om än betydande, del av lärarnas uppgifter. Och å andra sidan kan lärarna utöver den traditionella undervisningen ha mycket kompetens och motivation att utföra även andra uppgifter som hänför sig till den ”allmänna skoldriften”.

Hur kan vi stödja delat ledarskap?

Grunden för skolans ledningsstruktur och rektorernas arbetshälsa är tillfredsställande arrangemang med biträdande ledning samt det administrativa stöd som bildningsväsendet ger rektorerna. Utöver dessa behövs det bättre möjligheter att vid behov engagera även skolans övriga personal i ledningen av skolan.

Ett akut behov av att öka till exempel den datatekniska ledningen för att stödja rektorn kan förutsätta att arbetsuppgifterna för vissa lärare ändras tillfälligt. Även om frågan kan lösas redan nu, torde man knappast kunna hävda att det nuvarande systemet med undervisningsskyldighet stöder detta.

Vid ingången av innevarande läsår trädde vissa bestämmelser som underlättar delat ledarskap i kraft i UKTA. Dessa lösningar är dock mycket försiktiga med tanke på det behov som finns i skolvärlden även utan pandemi.

Med tanke på delat ledarskap och en tydlig premiering av lärarens olika uppgifter torde något slags system med årsarbetstid vara den bästa lösningen. Denna bedömning stöds av de preliminära erfarenheterna av yrkesläroanstalternas årsarbetstidssystem samt motsvarande försök i grundskolan.

Genom delat ledarskap kan man också förbättra hela lärarkårens känsla av skoldrift som en ”gemensam sak”. Det ligger inte i tiden att en eller två rektorer förväntas sköta all ledning på egen hand.

Delat ledarskap hjälper också vid beslut om nya rekryteringar av rektor och biträdande rektor.

Mer på webben

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT