Suomeksi
Nyhet

Lättare att få arbetslöshetsdagpenning

Det har gjorts temporära ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor. Ändringarna trädde i kraft 15.4.2020. Genom ändringarna förbättras utkomsten för personer som permitteras eller blir arbetslösa, då det blir lättare för dem att få arbetslöshetsdagpenning i den svåra ekonomiska situation som coronaepidemin orsakar.

Etusormi nostettuna huomion merkiksi. Kuva: Pixhill.

De temporära ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa gäller alla löntagare, även de som är anställda inom den offentliga sektorn. Ändringarna tillämpas retroaktivt från 16.3.2020 och gäller t.o.m. 6.7.2020.

Tre förändringar

Tillgången till arbetslöshetsförmåner har underlättats genom följande ändringar:

 

  1. Självrisktiden på fem dagar innan den inkomstrelaterade dagpenningen, grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet börjar betalas ut har slopats, vilket innebär att permitterade och uppsagda arbetstagare får arbetslöshetsförmånen från och med arbetslöshetens första dag. Staten finansierar den arbetslöshetsförmån som betalas för självrisktiden.
     
  2.  Det arbetsvillkor som är en förutsättning för att man ska få arbetslöshetsdagpenning har förkortats från 26 kalenderveckor till 13 kalenderveckor.
     
  3. Den arbetslöshetsdagpenning som betalas på basis av permittering förbrukar inte maximitiden för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning. Maximitiden för utkomstskyddet för arbetslösa är 300 eller 400 dagar beroende på tidigare arbetshistorik och mottagarens ålder. Detta förbättrar utkomstskyddet för dem som blir långtidsarbetslösa.

Dessutom har definitionen av permittering i lagen om utkomstskydd för arbetslösa preciserats så att den motsvarar begreppet permittering i 5 kap. i arbetsavtalslagen. Definitionen har kompletterats med ett tillägg om att permitteringen också kan basera sig på ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Den nya formuleringen av bestämmelsen ändrar inte den gällande tolkningen av lagen. Arbetstagaren har rätt till arbetslöshetsdagpenning också när permitteringen baserar sig på ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren enligt arbetsavtalslagen och alla villkor för avtalsbaserad permittering uppfylls.

Avtalet ska ingås på arbetsgivarens initiativ. Avtalsbaserad permittering ska vara tidsbegränsad och nödvändig med tanke på arbetsgivarens verksamhet och ekonomiska situation. Arbetstagaren kan förvägras arbetslöshetsdagpenning, om de nämnda förutsättningarna för beviljande av förmånen inte uppfylls.

Arbetstagarna ska alltid själva kontrollera med sin egen arbetslöshetskassa, Folkpensionsanstalten eller arbetskrafts- och näringscentralen hur ändringarna och en eventuell avtalsbaserad permittering påverkar utkomstskyddet för arbetslösa.

De temporära ändringarna i arbetsavtalslagen gäller inte den offentliga sektorn

Det har gjorts ändringar i arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om samarbete inom företag. Ändringarna gäller 1.4–30.6.2020. Syftet med de temporära ändringarna är att företagen snabbare ska kunna anpassa sin verksamhet i en situation där coronavirusepidemin plötsligt och kraftigt har försvagat efterfrågan på produkter och tjänster.

Ändringarna gäller inte den offentliga sektorn.

Tiden för företagens meddelande om permittering och samarbetsförhandlingarnas längd har förkortats till fem dagar. Arbetsgivare har getts möjlighet att permittera arbetstagare i tidsbegränsade arbetsavtalsförhållanden på samma villkor som arbetstagare som har arbetsavtal som gäller tills vidare. Det har blivit lättare att häva ett arbetsavtal under prövotiden. Dessutom har arbetsgivarens återanställningsskyldighet förlängts under vissa förutsättningar.

För kommunsektorn har det inte gjorts några motsvarande ändringar.

Mer på webben