På svenska
Uutinen

Työttömyyspäivärahan saamista helpotetaan

Työttömyysturvalakiin, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin ja työttömyyskassalakiin on tehty väliaikaisia muutoksia, jotka tulivat voimaan 15.4.2020. Muutoksilla parannetaan lomautettujen ja työttömäksi joutuvien toimeentuloa helpottamalla työttömyyspäivärahan saamista koronaepidemian aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa

Etusormi nostettuna huomion merkiksi. Kuva: Pixhill.

Työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset koskevat kaikkia palkansaajia, myös julkisen sektorin palveluksessa olevia. Niitä sovelletaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen ja ne ovat voimassa 6.7.2020 asti.

Etuuksien saamiseen kolme muutosta

Työttömyysetuuden saamista helpotettiin seuraavasti.

  1. Ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen alkamista edeltävä viiden päivän omavastuuaika poistui, joten lomautetut ja irtisanotut työntekijät saavat työttömyysetuuden työttömyyden ensimmäisestä päivästä alkaen. Valtio rahoittaa omavastuuajalta maksettavan työttömyysetuuden.
     
  2. Työttömyyspäivärahan saannin edellytyksenä oleva palkansaajan työssäoloehto lyheni 26 kalenteriviikosta 13 kalenteriviikkoon.
     
  3. Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Työttömyysturvan enimmäiskesto on 300 tai 400 päivää riippuen työhistorian pituudesta ja päivärahan saajan iästä. Tämä parantaa pitkään työttömäksi jäävien työttömyysturvaa.

Lisäksi työttömyysturvalaissa olevaa lomautuksen määritelmää täsmennettiin vastaamaan työsopimuslain 5 luvun lomauttamisen käsitettä. Määritelmää täydennettiin lisäyksellä, että lomauttaminen voi perustua myös työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen.

Säännöksen uusi muotoilu ei muuta jo olemassa olevaa lain tulkintaa. Työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautus perustuu työsopimuslain mukaiseen työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen ja kaikki sopimuslomautuksen edellytykset täyttyvät.

Sopimisen tulee tapahtua työnantajan aloitteesta. Sopimuslomautuksen pitää olla määräaikainen ja tarpeen työnantajan toiminnan ja taloudellisen tilan vuoksi. Työntekijän oikeus työttömyyspäivärahaan voidaan evätä, mikäli tilanteessa eivät edellä mainitut etuuden myöntämisen edellytykset täyty.

Työntekijöiden tulee aina itse varmistaa omasta työttömyyskassastaan, Kelasta tai TE-keskuksesta, miten muutokset ja mahdollinen sopimuslomautus vaikuttavat työttömyysturvaan.

Työsopimuslain väliaikaiset muutokset eivät koske julkista sektoria

Työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin on tehty muutoksia, jotka ovat voimassa 1.4.–30.6.2020. Väliaikaisten muutosten tavoitteena on se, että yritykset voivat nopeammin sopeuttaa toimintaansa tilanteessa, jossa koronavirusepidemia on heikentänyt äkillisesti ja voimakkaasti tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Muutokset eivät koske jukista sektoria.

Yritysten lomautusilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhennettiin viiteen päivään. Työnantajalle mahdollistettiin määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän lomauttaminen samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Työsopimuksen purkaminen koeajalla helpottui. Lisäksi työnantajan takaisinottovelvollisuutta pidennettiin tietyin edellytyksin.

Kunta-alalle ei tullut vastaavia muutoksia.

Muualla verkossa