Suomeksi
Nyhet

Nya examensgrunder inom yrkesutbildningen

Utbildningsstyrelsen har utarbetat nya examensgrunder för alla yrkesinriktade grundexamina och för många yrkes- och specialyrkesexamina. Revideringen ingår i yrkesutbildningsreformen.

Maalaustarvikkeita

De första nya examensgrunderna trädde i kraft 1.1.2018. Nya grunder kommer att utarbetas för alla examina före 1.1.2019.

Större ändringar har gjorts i ungefär hälften av grundexamina, när examensdelar har uppdaterats så att de motsvarar det nya kunnande som arbetslivet behöver i dag. I andra grundexamina har bara sådana ändringar gjorts som reformen kräver, till exempel ett enda sätt att avlägga grundexamen, nya gemensamma examensdelar och en ny bedömningsskala.

>De nya examensgrunderna har utarbetats i samarbete med arbetslivet och utbildningsanordnare. På det sättet försäkrar man sig om att grunderna motsvarar arbetslivets behov och de studerande lär sig de kunskaper och färdigheter som behövs på arbetsplatserna inom olika branscher.

Färre examina

I och med reformen minskar antalet examina med över hälften. En del examina försvinner när kunskapsinnehållet i dem införs i nya bredare examen. Utbildning för ungdomar respektive vuxna skiljs inte längre åt. I fortsättningen avläggs yrkesinriktade grundexamina på ett enda sätt.

De nya examina har ett mer omfattande innehåll än de tidigare. Examina utökas med allt fler kompetensområden enligt vilka de studerande kan rikta in sig på olika arbetsuppgifter. De studerandes kompetens bedöms i förhållande till de yrkeskunnighets- och kompetenskrav som framgår av examensgrunderna. Kompetensen visas genom yrkesprov som avläggs i form av praktiska arbetsuppgifter i verkliga situationer på en arbetsplats.

De nya grunderna för yrkes- och specialyrkesexamina träder i kraft stegvis 1.1.2018, 1.8.2018 och 1.1.2019. De nya grunderna för grundexamina träder i kraft 1.8.2018.