Suomeksi
Nyhet

Ett lärarregister betyder arbete och kostnader för utbildningsanordnarna

KT och de aktörer som företräder utbildningsanordnarna motsätter sig inrättandet av ett lärarregister. Ett centraliserat register skulle på inget sätt medföra fler lärare och inte heller stödja de studerandes inlärning.

Utmaningarna med att samla in läraruppgifter har utretts i ett projekt som Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt. I projektets styrgrupp företräddes utbildningsanordnarna av Kommunförbundet, KT, Bildningsarbetsgivarna, Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande (AMKE) och Ledare för yrkesutbildningen i Finland rf. (SAJO). Den 17 december gav de ett gemensamt ställningstagande till rapporten från projektets utredare.

Företrädarna för utbildningsanordnarna och arbetsgivarna i styrgruppen för utredningsprojektet för insamling av läraruppgifter anser det vara bra att Undervisnings- och kulturministeriets utredningsgrupp på tre personer har färdigställt sin utredning om insamlingen av läraruppgifter och om ett eventuellt lärarregister. På så sätt kan diskussionen gå över till fakta.

Utredningen öppnar förtjänstfullt upp förhandsuppfattningar om insamlingen av läraruppgifter och ett eventuellt lärarregister. Ett centraliserat register skulle på inget sätt medföra fler lärare och inte heller stödja elevernas eller de studerandes inlärning. Registret skulle inte heller ha någon inverkan på lärarnas behörighet. Behörigheterna bestäms genom förordning och utbildningsvolymerna beror både på högskolorna och på staten.

Utredarna konstaterar att utbildningsanordnarna inte ser någon nytta av ett eventuellt register för sin egen verksamhet. Däremot skulle det medföra mer administrativt arbete.

Kostnaderna för de nya uppgifterna har inte bedömts

Enligt utredarna innebär ett eventuellt lärarregister mera kostnader. Tyvärr var de ekonomiska bedömningarna i utredningen bristfälliga. Trots att utredarna medger att de föreslår nya förpliktelser för kommunerna och utbildningsanordnarna har kostnaderna för de nya uppgifterna inte alls bedömts.

Om man vill främja ärendet står det redan rent juridiskt klart att kommunerna och utbildningsanordnarna ska få ersättning för kostnaderna för de nya förpliktelserna, påpekar företrädarna för de organisationer som företräder utbildningsanordnarna i sitt ställningstagande.

Registrets allmänna intresse motiveras inte

I den rapport som utarbetats lämnas ingen motivering till vilket det centraliserade registrets viktigaste allmänna intresse skulle vara. De eventuella fördelarna med registret verkar små i förhållande till de kostnader som uppstår. Att inleda lagstiftningsarbetet skulle kräva en mer långsiktig och djupgående utredning av registerrelaterade frågor.

Utbildningsanordnarna anser det vara viktigt att de och andra intresserade parter ska ha möjlighet att ge ett utlåtande om utredningen.

Teija Metsäranta

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2468
Mobiltelefon:
+358 50 562 7140
E-post:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT