Suomeksi
Nyhet

Mångfald har positiv inverkan på arbetsplatsen

Mångfald bland personalen förbättrar de sociala relationerna, kompetensen och kundservicen på arbetsplatsen. Den bedömningen gör anställda inom personaladministration i mångfaldsbarometern 2016. Arbetshälsoinstitutet genomförde enkäten i samarbete med Henry ry och KT Kommunarbetsgivarna.

Mångfald betyder att personalstyrkan är diversifierad i fråga om ålder, kön, etniskt ursprung, sexuell läggning, familjesituation, arbetsförmåga, handikapp, språk, religion och övertygelse.

Barometern utredde hur anställda inom personaladministration ser på mångfald på finländska arbetsplatser. Sammanlagt 255 personer besvarade enkäten.

Konsekvenserna huvudsakligen positiva

De som besvarade enkäten bedömer att mångfald bland personalen oftare har positiva än negativa konsekvenser.

I synnerhet det att mångfalden för med sig olika perspektiv uppfattades som positivt och ansågs göra organisationen mer innovativ. Också de sociala relationerna förbättras av ökad mångfald och tolerans. Därtill ansågs mångfalden återspeglas på kunderna: diversifierad personal kan erbjuda högkvalitativ service för en diversifierad kundkrets.

Å andra sidan lyftes det i enkätsvaren fram ett behov av att utveckla samspelet. Dessutom upplevde majoriteten av dem som besvarade enkäten att man borde satsa mer på att få invandrare att lära sig finska.

Ledningen och cheferna måste
engagera sig

De anställda inom personaladministration bedömer att mångfald också avspeglar sig i ledarskapet och chefskapet och att en diversifierad arbetsplats fordrar ny slags chefskompetens.

De tillfrågade anser att smidigt samarbete mellan personaladministrationen, ledningen och cheferna är en viktig förutsättning för fungerande mångfald på arbetsplatsen.

I enkätsvaren efterlyser man också engagemang och ansvar från ledningen och cheferna. Mångfalden får inte lämpas över på personaladministrationens ansvar utan borde synas i hela organisationens verksamhet.

Mer på webben