Suomeksi
Cirkulär
13/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014–2016 (AKTA 2014–2016)

Genom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat 30.8.2013 om sysselsättnings- och tillväxtavtalet. De centrala arbetsmarknadsorganisationerna fastställde förhandlingsresultatet 25.10.2013.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.3.2014–31.1.2017. Avtalsperioden består av två delperioder, av vilka den första infaller 1.3.2014–31.12.2015 (22 mån.) och den andra 1.1.2016–31.1.2017 (13 mån.). Avtalet kan sägas upp i enlighet med § 4 mom. 3. i underteckningsprotokollet. Underteckningsprotokollet finns i bilaga 1 till cirkuläret.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

AKTA 2014–2016

Den första delperioden 1.3.2014–31.12.2015 (22 mån.)

Allmän förhöjning 1.7.2014

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.7.2014 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 20 euro.

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.

Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 0,88 procent.

De höjda grundlönerna i lönesättningen och minimilönen

Grundlönerna 1.3.2014 och 1.7.2014 i lönebilagorna 1–8 framgår av bilaga 2 till cirkuläret.

Minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet är 1 533,57 euro från 1.3.2014 och 1 553,57 euro från 1.7.2014.

Den uppgiftsrelaterade månadslönen för en förtroendeman som helt befriats från sina uppgifter är minst 1 887 euro från 1.3.2014 och minst 1 907 euro från 1.7.2014.

Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (bilaga 12)

Lönejusteringarna och avtalsändringarna för familjedagvårdarna framgår av bilaga 3 till cirkuläret.

Lönejustering 1.7.2015

Avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet förhandlar före 31.5.2014 om användningen av förhöjningen på 0,40 procent enligt sysselsättnings- och tillväxtavtalet och hur förhöjningen genomförs. Parterna har kommit överens om att den kostnadseffekt på 0,1 procentenheter som föranleds av semesterbestämmelserna i AKTA kapitel IV dras av från dessa 0,4 procent.

Närmare information om hur lönejusteringarna genomförs ges senare till kommunerna och samkommunerna i enlighet med underteckningsprotokollet.

Den andra delperioden 1.1.2016–31.1.2017 (13 mån.)

De centrala arbetsmarknadsorganisationerna kommer överens om kostnadseffekten av löneuppgörelsen för den andra delperioden och när den ska genomföras. Avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet förhandlar före 30.6.2015 om lönejusteringarna under den andra avtalsperioden.

Närmare information om lönejusteringarna ges senare till kommunerna och samkommunerna.

Förändringar i semesterbestämmelserna

Semesterbestämmelserna i AKTA 2014–2016 har ändrats i enlighet med ändringarna i semesterlagen. Ändringarna och preciseringarna gäller följande paragrafer i semesterkapitlet: § 11 Flyttning av semester, § 12 Sparande av semester, § 13 Semesterlön, § 16 Semesterersättning när anställningen upphör samt § 18 Semesterpenning.

Den s.k. karensbestämmelsen i § 11 mom. 2 i semesterkapitlet i AKTA 2012–2013 tillämpas inte längre fr.o.m. 1.3.2014, oberoende av vilket kvali-fikationsårs semester det är fråga om.

Bestämmelsen i nya § 13 mom. 2 i semesterkapitlet i AKTA 2014–2016 till-lämpas på semester som tjänats in under kvalifikationsåret 2013–2014 eller senare. Ändringen inverkar på bestämningen av semesterlönen.

Ändringarna i semesterbestämmelserna framgår av bilaga 4 i cirkuläret.

I bilaga 5 finns tillämpningsanvisningar för semesterbestämmelserna.

Övriga ändringar i avtalsbestämmelserna

De övriga ändringarna i avtalsbestämmelserna framgår av bilaga 6 till cirkuläret.

Övriga avtalsområden

Avtalsuppgörelserna för de övriga avtalsområdena behandlas i separata cirkulär.

Avtalsböckerna 2014–2016

De nya tjänste- och arbetskollektivavtalen 2014–2016 trycks på både finska och svenska. Information om beställning av avtalsböckerna skickas till KT-kontaktpersonerna per e-post.

KT:s avtalsinfo  

KT-kontaktpersonerna har fått information om våra avtalsinfotillställningar per e-post.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilagor  

  1. Underteckningsprotokoll till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014–2016
  2. Grundlönerna 1.3.2014 och 1.7.2014 i lönebilagorna (1–8) i AKTA
  3. Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (bilaga 12)
  4. Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA
  5. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA
  6. Övriga ändringar i bestämmelserna i AKTA och förklaringar till ändringarna