På svenska
Yleiskirje
13/13
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2014–2016 (KVTES 2014–2016)

Kunnallisella yleisellä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimukseksi. Työmarkkinakeskusjärjestöt vahvistivat neuvottelutuloksen työllisyys- ja kasvusopimukseksi 25.10.2013.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2014–31.1.2017. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta, joista ensimmäinen jakso on voimassa 1.3.2014–31.12.2015 (22 kk) ja toinen jakso on voimassa 1.1.2016–31.1.2017 (13 kk). Sopimus on irtisanottavissa allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n 3 momentin mukaisesti. Allekirjoituspöytäkirja on yleiskirjeen liitteenä 1.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijaosapuolten kanssa ja sen sisältö on yksimielinen.

KVTES 2014–2016

Sopimuskauden ensimmäinen jakso
1.3.2014–31.12.2015 (22 kk)

Yleiskorotus 1.7.2014 lukien

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.7.2014 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 20 euroa.

Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 0,88 prosentilla.

Palkkahinnoittelun korotetut peruspalkat ja vähimmäispalkka

Palkkahinnoittelun peruspalkat 1.3.2014 ja 1.7.2014 lukien palkkahinnoitte-luliitteissä 1–8 ovat yleiskirjeen liitteessä 2.
Palkkausluvun 3 §:n vähimmäispalkka on 1.3.2014 lukien 1 533,57 euroa ja 1.7.2014 lukien 1 553,57 euroa.

Tehtävistään kokonaan vapautetun luottamusmiehen tehtäväkohtaisen palkan vähimmäismäärä on 1.3.2014 lukien vähintään 1 887 € ja 1.7.2014 lukien vähintään 1 907 € kuukaudessa.

Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat (liite 12)

Perhepäivähoitajien koskevat palkantarkistukset ja sopimusmuutokset ovat yleiskirjeen liitteessä 3.

Palkantarkistus 1.7.2015 lukien

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijaosapuolet käyvät neuvottelut työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesta 0,40 prosentin koro-tuksen keskitetystä käytöstä ja sen toteuttamistavasta 31.5.2014 mennessä. Osapuolet ovat sopineet, että KVTES IV luvun vuosilomamääräysten aiheuttama kustannusvaikutus 0,1 prosenttiyksikköä vähennetään 0,4 prosentista.

Palkantarkistusten toteuttamisesta annetaan kunnille/kuntayhtymille allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti tarkemmat tiedot myöhemmin.

Sopimuskauden toinen jakso 1.1.2016–31.1.2017 (13 kk)

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat sopimuskauden toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta.
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijaosapuolet käyvät neuvottelut 30.6.2015 mennessä toisen sopimuskauden palkantarkistuksista.

Palkantarkistusten toteuttamisesta annetaan kunnille/kuntayhtymille tarkemmat tiedot myöhemmin.

Vuosilomamääräysten muutokset

KVTES 2014–2016 vuosilomamääräyksiä on uudistettu vuosilomalain muutosten pohjalta. Muutokset ja tarkennukset kohdistuvat vuosilomaluvussa seuraaviin pykäliin: 11 § Vuosilomasiirto, 12 § Vuosiloman säästäminen, 13 § Vuosilomapalkka, 16 § Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä sekä 18 § Lomaraha.

KVTES 2012–2013 vuosilomaluvun 11 § 2 momentissa oleva ns. karenssimääräyksen soveltaminen päättyy 1.3.2014 alkaen siitä riippumatta minkä lomanmääräytymisvuoden lomasta on kysymys.

KVTES 2014–2016 vuosilomaluvun 13 § uutta 2 momentin määräystä sovelletaan lomanmääräytymisvuodelta 2013–2014 ja sen jälkeen ansaittuun vuosilomaan. Muutos vaikuttaa vuosilomapalkan määräytymiseen.

Vuosilomamääräysten muutokset ovat yleiskirjeen liitteessä 4 ja vuosilomamääräysten soveltamisohjeet ovat yleiskirjeen liitteessä 5.

Muiden sopimusmääräysten muutokset

Muiden sopimusmääräysten muutokset on esitetty yleiskirjeen liitteessä 6.

Muut sopimusalat

Muiden sopimusalojen sopimusratkaisuista lähetetään omat yleiskirjeet.

Sopimuskirjat 2014–2016

Uusista virka- ja työehtosopimuksista 2014–2016 julkaistaan uudet sopimuskirjat sekä suomeksi että ruotsiksi. Sopimuskirjojen tilaamisesta tiedotetaan sähköpostitse KT-yhteyshenkilöille.

KT:n sopimusinfot  

Tarkempia tietoja sopimusinfoista on lähetetty sähköpostitse

KT-yhteyshenkilöille.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liitteet  

  1. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2014–2016 allekirjoituspöytäkirja
  2. KVTES:n palkkahinnoitteluliitteiden (1–8) peruspalkat 1.3.2014 ja 1.7.2014 lukien.
  3. Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat (liite 12)
  4. KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset
  5. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet
  6. KVTES:n muut sopimusmääräysmuutokset ja muutosten selostus