Suomeksi
Cirkulär
25/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2012–2013 (AKTA 2012–2013)

Genom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet verk-ställs det förhandlingsresultat som arbetsmarknadens centralorganisationer nådde 13.10.2011 i fråga om ramavtalet som syftar till att trygga Finlands konkurrenskraft och sysselsättning. KT och huvudavtalsorganisationerna har gemensamt konstaterat att kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal gäller 1.1.2012–28.2.2014.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet gäller 1.1.2012–28.2.2014. Underteckningsprotokollet finns i bilaga 1 till cirkuläret.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med huvudavtalsorganisationerna och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

AKTA 2012–2013

Detta cirkulär behandlar i första hand lönejusteringarna 2012 och åtgärder i anslutning till dem. Också lönejusteringarna 2013 tas upp. De centrala materiella ändringarna, som slopandet av semestertabell B och de nya bestämmelserna om avlönad faderskapsledighet, presenteras i bilaga 2 till cirkuläret.

När det gäller ändringarna i lönekapitlet redogör vi i cirkuläret och dess bilaga för de ändringar som eventuellt förutsätter ändringar i löneräkningssystemen vid ingången av 2012.  Närmare anvisningar om textförändringarna i lönekapitlet skickas i ett separat cirkulär.

Anvisningar om den lokala justeringspotten 2013 ges hösten 2012.

Lönejusteringar 2012 och 2013

Allmän förhöjning 1.1.2012

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.1.2012 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,7 %.

De individuella tilläggen höjs med 1,7 %.

Ändringar i lönestrukturen 1.1.2012

I lönekapitlet i AKTA 2010–2011 finns bestämmelser om det individuella tillägget som består av prövningsbaserat individuellt tillägg och en årsbunden del. Bestämmelserna har ändrats i det nya avtalet.

I lönekapitlet i AKTA 2012–2013 har lönestrukturen ändrats så att bestämmelserna om det individuella tillägget finns i § 11 och bestämmelserna om arbetserfarenhetstillägg i § 12.

Procenttalen för arbetserfarenhetstilläggen i § 12 i lönekapitlet i AKTA 2012–2013 är från 1.1.2012 tre (3) procent efter fem års anställning och åtta (8) procent efter tio års anställning.  Enligt de nya bestämmelserna minskar det individuella tillägget inte längre när ett arbetserfarenhetstillägg uppnås.

I samband med den allmänna förhöjningen per 1.1.2012 höjs de uppgiftsrelaterade lönerna 31.12.2011 med 2 procent.

På motsvarande sätt minskas beloppet för det individuella tillägget om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren har minst fem års anställningstid som berättigar till årsbunden del av det individuella tillägget.

Vinnarna i det nya lönesystemet är särskilt de som befinner sig i början av sin arbetskarriär. Nivån på den uppgiftsrelaterade lönen stiger för alla.

Nedan följer en förenklad tabell som visar vad denna ändring i lönestrukturen som görs i samband med den allmänna förhöjningen innebär i praktiken.

Nedan följer en förenklad tabell som visar vad denna ändring i lönestrukturen som görs i samband med den allmänna förhöjningen innebär i praktiken.

​31.12.2011 ​1.1.2012 ​A. Uppgiftsrelaterad lön ​2 000,00 € ​2 074,00 € 
(= 2 000,00 + 3,7 %) B.  AKTA 2010–2011
Individuellt tillägg ​ ​
  • ​prövningsbaserat 
    individuellt tillägg
​100,00 € ​
  • ​årsbunden del 
    (10 år, 10 %)
​200,00 € ​ ​C. AKTA 2012–2013 ​ ​
  • ​individuellt tillägg
​Som bas för det individuella tillägget kvarstår
100,00 € från punkt B före den allmänna förhöjningen ​101,70 € (100,00 + 1,7 %)
  • arbetserfarenhetstillägg 
    (10 år, 8 %)
​ ​165,92 € (8 % av den
uppgiftsrelaterade lönen) ​SAMMANLAGT ​2 300, 00 € ​2 341, 62 €

Från det individuella tillägget enligt AKTA 2010–2011 avdras en andel motsvarande 10 % av den uppgiftsrelaterade lönen (om anställningen varat 10 år).  I detta exempel alltså 200 euro. Resten av det individuella tillägget kvarstår som bas för det individuella tillägget enligt AKTA 2012–2013. I detta exempel 100 euro (punkt C).

Den uppgiftsrelaterade lönen i punkt A höjs med 3,7 %. Den nya uppgiftsrelaterade lönen är 2 074,00 euro.

Det individuella tillägg som finns kvar i punkt C höjs med 1,7 %, varvid det nya individuella tillägget blir 101,70 euro.

Arbetserfarenhetstillägget i punkt C räknas på den nya uppgiftsrelaterade lönen. Arbetserfarenhetstillägget är 165,92 euro (8 % av 2 074,00 euro).

I bilaga 3 till cirkuläret finns fler exempel på ändringar av lönestrukturen.

Närmare anvisningar om textförändringarna i lönekapitlet sänds senare i ett separat cirkulär.

Användning på central nivå 2012

Av den avtalsenliga förhöjningen 2012 används 0,7 % på central nivå för bl.a. ändring av lönestrukturen, slopande av B-tabellen i semesterkapitlet och för avlönad faderskapsledighet.

Engångspott i januari 2012

I samband med lönebetalningen för januari 2012 betalas en separat engångspott på 150 euro till tjänsteinnehavare och arbetstagare vars anställning hos kommunen eller samkommunen har inletts senast 16.9.2011 och utan avbrott fortsatt till åtminstone 16.12.2011 och anställningen är i kraft 10.1.2012.

Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid.

Denna engångspott betalas bara till tjänsteinnehavare och arbetstagare som får lön för januari 2012.

I bilaga 4 till cirkuläret finns exempel på betalning av engångspotten.

De höjda grundlönerna i lönesättningen och minimilönen

De höjda grundlönerna 1.1.2012 och 1.2.2013 i lönesättningsbilagorna 1–8 finns i bilaga 5 till cirkuläret. Grundlönerna höjs 1.1.2012 med 3,7 % och 1.2.2013 med 1,46 %.

Minimilönen (§ 3) i lönekapitlet är 1 502,62 euro från 1.1.2012 och 1 533,57 euro från 1.2.2013.

Minimibeloppet för den uppgiftsrelaterade lönen för en förtroendeman som helt befriats från sina uppgifter är 1 849 € från 1.1.2012 och 1 887 € från 1.2.2013.

Allmän förhöjning 1.2.2013

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.2.2013 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,46 %.

De individuella tilläggen höjs med 1,46 %.

Lokal justeringspott 1.2.2013

Den lokala justeringspotten är 0,6 % av lönesumman för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet exklusive familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (bilaga 12).

För bilaga 12 (familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem) har justeringspotten använts på central nivå. 

Anvisningar om den lokala justeringspotten 2013 ges hösten 2012.

Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (bilaga 12)

Lönejusteringarna och övriga avtalsändringar för familjedagvårdarna framgår av bilaga 6 till cirkuläret.

Tehy-medlemmar 

De ovan nämnda lönejusteringar och andra avtalsändringar som KT Kommunarbetsgivarna och huvudavtalsorganisationerna har kommit överens om gäller också medlemmarna i Tehy rf. Detta baserar sig på det förlikningsförslag som KT och Tehy rf godkänt (24.11.2011).

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) tillämpas som sådant också på medlemmar i Tehy rf.

Övriga avtalsområden

Information om avtalsuppgörelserna för de övriga avtalsområdena sänds i separata cirkulär.

Avtalsböcker

Ett cirkulär om beställning av de tryckta avtalen skickas senare. De tryckta avtalsböckerna utkommer i februari 2012.

Informationsmöten för löneombud

KT Kommunarbetsgivarna arrangerar informationsmöten om avtalsuppgörelsen för  kommunsektorn vid en tidpunkt som anges senare.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilagor 

1. Underteckningsprotokoll till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2012–2013

2. Viktiga materiella ändringar i AKTA

3. Exempel på ändring av lönestrukturen

4. Exempel på betalning av engångspotten

5. Grundlönerna 1.1.2012 och 1.2.2013 i lönesättningsbilagorna (1–8) i AKTA

6. Ändringar i bilaga 12 (familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem)

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT