På svenska
Yleiskirje
25/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012–2013 (KVTES 2012–2013)

Kunnallisella yleisellä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos 13.10.2011 raamisopimukseksi Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KT ja pääsopijajärjestöt ovat todenneet yhteisesti, että kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.1.2012–28.2.2014.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.1.2012–28.2.2014. Allekirjoituspöytäkirja on yleiskirjeen liitteenä 1.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa ja sen sisältö on yksimielinen.

KVTES 2012–2013

Tässä yleiskirjeessä pääpaino on vuoden 2012 palkantarkistuksissa ja niihin liittyvissä toimenpiteissä. Lisäksi kerrotaan vuoden 2013 palkantarkistuksista. Keskeiset materiaaliset muutokset, kuten vuosiloman B-taulukon poistaminen ja palkallinen isyysvapaa on esitelty yleiskirjeen liitteessä 2.

Palkkausluvussa tapahtuneiden muutosten osalta yleiskirjeessä ja sen liitteessä tuodaan esiin ne muutokset, jotka saattavat edellyttää palkanlaskentajärjestelmissä muutoksia vuoden 2012 alusta lukien. Palkkausluvun tekstimuutoksia koskevat tarkemmat ohjeet lähetetään myöhemmin omassa yleiskirjeessään.

Vuoden 2013 paikallisesta järjestelyerästä annetaan ohjeet syksyllä 2012.

Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013

Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.1.2012 lukien yleiskorotuksella. Korotus on 1,7 prosenttia.

Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,7 prosentilla.

Palkkarakenteen muuttuminen 1.1.2012 lukien

KVTES 2010–2011 palkkausluvussa on määräykset henkilökohtaisesta lisästä, joka muodostuu harkinnanvaraisesta henkilökohtaisesta lisästä ja henkilökohtaisen lisän vuosidonnaisesta osasta. Määräykset ovat muuttuneet uudessa sopimuksessa.

KVTES 2012–2013 palkkausluvussa palkkarakennetta on muutettu, siten että henkilökohtaisen lisän määräykset ovat 11 §:ssä ja työkokemuslisää koskevat määräykset ovat 12 §:ssä.

KVTES 2012–2013 palkkausluvun 12 §:n työkokemuslisien prosentit ovat 1.1.2012 lukien viiden palvelusvuoden jälkeen kolme (3) prosenttia ja 10 palvelusvuoden jälkeen kahdeksan (8) prosenttia. Uusien määräysten mukaan työkokemuslisän täyttyessä henkilökohtainen lisä ei enää pienene.

Viranhaltijan/työntekijän 31.12.2011 voimassa ollutta tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan samanaikaisesti yleiskorotuksen yhteydessä 1.1.2012 lukien 2 prosenttia.

Vastaavasti pienennetään viranhaltijan/työntekijän henkilökohtaisen lisän euromäärää, jos viranhaltijalla/työntekijällä on vähintään 5 vuotta henkilökohtaisen lisän vuosidonnaiseen osaan oikeuttavaa palveluaikaa.

Tästä palkkausrakenteen uudistuksesta hyötyvät erityisesti työuransa alkuvaiheessa olevat. Kaikkien tehtäväkohtaisen palkan taso nousee.

Seuraavassa taulukossa on esitetty yksinkertaistettuna, mitä käytännössä merkitsee palkkarakenteen muuttuminen yleiskorotuksen yhteydessä.

​ 31.12.2011​ 1.1.2012​ A. Tehtäväkohtainen palkka (TKP)​ 2 000,00 €​ 2 074,00 €
(= 2 000,00 + 3,7 % ) ​

B. KVTES 2010-2011

Henkilökohtainen lisä

 

 • harkinnanvarainen
  henkilökohtainen lisä​

100,00 €

​ ​
 • vuosidonnainen osa
  (10 vuotta, 10 %)​
200,00 €​ ​

C. KVTES 2012–2013​

​ ​
 • henkilökohtainen lisä, HL
HL:n pohjaksi jää kohdasta B 100,00 € ennen yleiskorotusta ​

101,70 €
(100,00+1,7 %)

 • työkokemuslisä
  (10 vuotta, 8 %), TL 

165,92 €
(8 % tkp:sta)​

YHTEENSÄ​ 2 300,00 €​ 2 341,62 € ​

KVTES 2010–2011:n mukaisesta henkilökohtaisesta lisästä vähennetään osuus, joka vastaa 10% (jos palveluaikaa 10 vuotta)  tehtäväkohtaisesta palkasta. Tässä esimerkissä siis 200 euroa.  Loput henkilökohtaisesta lisästä jää KVTES 2012–2013 henkilökohtaisen lisän pohjaksi. Tässä esimerkissä 100 euroa (kohta C).

Kohdassa A tehtäväkohtaista palkka korotetaan 3,7 %:lla. Uusi tehtäväkohtainen palkka on 2 074,00 €.

Kohdassa C jäljelle jäänyttä henkilökohtaista lisää korotetaan 1,7%:lla, jolloin uusi henkilökohtainen lisä on 101,70 euroa.

Kohdassa C työkokemuslisä lasketaan uudesta tehtäväkohtaisesta palkasta. Työkokemuslisän euromäärä on 165,92 euroa (8 % 2 074,00 eurosta).

Lisää esimerkkejä palkkarakenteen muuttamisesta on yleiskirjeen liitteessä 3.

Palkkausluvun tekstimuutoksia koskevat tarkemmat ohjeet lähetetään myöhemmin omassa yleiskirjeessään.  

Keskitetty käyttö vuonna 2012

Vuoden 2012 sopimuskorotuksesta käytetään keskitetysti 0,7 prosenttia mm. palkkarakenteen muuttamiseen, vuosilomaluvun B-taulukon poistamiseen ja palkalliseen isyysvapaaseen.  

Kertaerä tammikuussa 2012

Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 16.9.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut vähintään 16.12.2011 saakka ja palvelussuhde samaan kuntaan/kuntayhtymään on voimassa 10.1.2012, maksetaan tammikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä 150 euron suuruinen erillinen kertaerä.

Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi.

Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa tammikuulta 2012.

Esimerkkejä kertaerän maksamisesta on yleiskirjeen liitteessä 4. 

Palkkahinnoittelun korotetut peruspalkat ja vähimmäispalkka

Palkkahinnoittelun korotetut peruspalkat 1.1.2012 ja 1.2.2013 lukien palkkahinnoitteluliitteissä 1–8 ovat yleiskirjeen liitteessä 5.  Peruspalkkoja on korotettu 1.1.2012 lukien 3,7 %:lla ja 1.2.2013 lukien 1,46 %:lla.

Palkkausluvun (3 §) vähimmäispalkka on 1.1.2012 lukien 1 502,62 euroa ja 1.2.2013 lukien 1 533,57 euroa.

Tehtävistään kokonaan vapautetun luottamusmiehen tehtäväkohtaisen palkan vähimmäismäärä 1.1.2012 lukien on vähintään 1 849 € ja 1.2.2013 lukien vähintään 1 887 € kuukaudessa

Yleiskorotus 1.2.2013 lukien

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.2.2013 lukien yleiskorotuksella. Korotus on 1,46 prosenttia.

Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. 

Paikallinen järjestelyerä 1.2.2013

Paikallinen järjestelyerä on 0,6 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta ilman omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia (liite 12).

Liitteen 12 (omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat) osalta järjestelyerä on käytetty keskitetysti. 

Vuoden 2013 paikallisesta järjestelyerästä annetaan ohjeet syksyllä 2012. 

Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat (liite 12)

Perhepäivähoitajien koskevat palkantarkistukset ja sopimusmuutokset ovat yleiskirjeen liitteessä 6.

Tehy ry:n jäsenet 

Edellä mainitut palkantarkistukset ja muut sopimusmuutokset, joista KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet, koskevat myös Tehy ry:n jäseniä. Tämä perustuu KT:n ja Tehy ry:n hyväksymään sovintoehdotukseen (24.11.2011).

Kulloinkin voimassa olevaa kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) noudatetaan sellaisenaan Tehy ry:n jäseniin.

Muut sopimusalat

Muiden sopimusalojen sopimusratkaisuista lähetetään omat yleiskirjeet.

Sopimuskirjat

Painettujen sopimusten tilaamisesta lähetetään yleiskirje myöhemmin. Painetut sopimuskirjat ilmestyvät helmikuussa 2012.

Informaatiotilaisuudet palkka-asiamiehille

KT Kuntatyönantajat järjestää sopimusinfoja kunta-alan sopimusratkaisusta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liitteet 

 1. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2012–2013 allekirjoituspöytäkirja
 2. KVTES:n keskeiset materiaaliset muutokset
 3. Esimerkkejä palkkarakenteen muuttamisesta
 4. Esimerkkejä liittyen kertaerän maksamiseen
 5. KVTES:n palkkahinnoitteluliitteiden (1–8) peruspalkat 1.1.2012 ja 1.2.2013 lukien
 6. Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia koskevassa liitteessä 12 tapahtuneet muutokset

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT