Suomeksi
Cirkulär
20/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Verkställande av löneförhöjningarna enligt § 4 i underteckningsprotokollet till det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2010–2011

Som bilaga sänds för kännedom läkaravtalet med bilagor, vilka gäller fr.o.m. 1.5.2011.

Vi ber er vänligen vidarebefordra detta cirkulär för kännedom till chefsläkarna, chefstandläkarna, cheferna för hälsoövervakningen och löneräknarna.  

Allmän förhöjning 1.5.2011

Den allmänna förhöjningen 1.5.2011 är 1,38 %. Förhöjningen består av en pott på 1,2 % som avtalades 28.2.2011 och en pott på 0,18 %, som fördelas ur den pott på 0,36 % som avtalas på central nivå. 

Den uppgiftsrelaterade lönen för en förtroendeman som helt befriats från sina uppgifter enligt § 9 mom. 1 i förtroendemannakapitlet i AKTA (kap. VII) är från 1.5.2011 minst 1 771,00 euro i månaden.

Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner och det individuella tillägg i euro som avses i § 6 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA höjs 1.5.2011 med 1,38 %. 

Grundlönerna i lönesättningarna, husläkarnas befolkningsdel, de arvoden i euro som anges i bilagorna och veterinärtaxan har höjts i motsvarande mån som den allmänna förhöjningen.

Den lokala justeringspotten och beräkningen av den

Den lokala justeringpotten 1.5.2011 är 0,62 %, vilket är den lokala potten på 0,8 % minskad med 0,18 %, som överförts till den allmänna förhöjningen.

Den lokala justeringspotten används i första hand för att stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna och för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna och vidareutveckla de lokala lönesystemen. Samtidigt ser man till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför lönesättningen står i rätt förhållande till de underställdas löner eller lönerna i jämförbara grupper. Den lokala potten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och för betalning av individuella tillägg eller motsvarande höjningar.

Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman för en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av potten. Till lönesumman räknas samtliga löner som betalats till dem som omfattas av avtalet med undantag för extraordinära löneposter såsom semesterpenning och resultatbonus. Vid beräkningen av lönesumman används en "normal" månad som inte omfattar andra lönehöjningar som träder i kraft samtidigt eller extraordinära löneposter, engångsersättningar eller permitteringar.

I lönesumman ingår alltså bland annat alla löner, tillägg i euro, arbetstidsersättningar, jourersättningar och åtgärds- och besöksarvoden. När juste-ringspotten används för höjning av de uppgiftsrelaterade lönerna, bör man vid beräkningen av den slutgiltiga kostnadseffekten utöver höjningen av de uppgiftsrelaterade lönerna också beakta bland annat den automatiska höjningen av det individuella tillägget, arbetstidsersättningarna och jourersättningarna och kontrollera att kostnadseffekten blir rätt procent av den totala lönesumman, dvs. varken större eller mindre.

I beräkningen beaktas löner som verkligen betalats. Om en tjänst varit obesatt eller en tjänsteinnehavare har haft tjänstledighet utan lön, räknas dessa inte med i lönesumman. Tjänster utanför lönesättningen tas med i beräkningen. Med räknas också bland annat vikarier och deltidsanställda. 

Också löner/arvoden till stafettläkare som stått i tjänste-/arbetsavtalsförhållande räknas med i lönesumman. 

Kostnaderna för köpta tjänster beaktas inte i uträkningen av justeringspotten (utgör inte löner och ingår inte i lönesumman). 

Det finns inte bara ett korrekt sätt att beräkna den lokala justeringspotten. Flera olika beräkningssätt kan användas. Det viktiga är att samma slutresultat nås oberoende av beräkningssättet och att de lokala parterna godkänner det beräkningssätt som används.

Förhandlingsförfarande angående justeringspotten

Den behöriga kommunala myndigheten och representanter för huvudavtalsorganisationerna förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet försöka uppnå enighet genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Parterna förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten för de ändamål som anges i § 4 mom. 3 i avtalet som ingicks 28.2.2011, dvs. om justering av de uppgiftsrelaterade lönerna på basis av arbetsvärdering och om storleken på den lokala justeringspott som ska användas för individuella tillägg. Över förhandlingarna ska upprättas ett protokoll av vilket parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår. Om enighet i ärendet inte kan nås, beslutar den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen hur justeringspotten ska användas för höjning av de uppgiftsrelaterade lönerna och individuella tilläggen eller motsvarande höjningar.

Engångspotten

I samband med lönebetalningen för maj 2011 betalas en separat engångspott på 250 euro till sådana tjänsteinnehavare och till sådana innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus vilkas anställningsförhållande har inletts senast 1.2.2011 och fortgått utan avbrott till 1.5.2011.

Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den del-tidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid.

Den engångspott som avses här betalas bara till tjänsteinnehavare som får lön för maj 2011.

I bilaga 5 till cirkulär 5/2011 finns exempel på betalning av engångspotten.

Engångspotten betalas också till sjukhusläkare som har jourledigt hela maj och som inte får lön för maj månad av den anledningen att jourersättningarna redan tidigare betalats i pengar och majlönen innehålls på grund av jourledigheten.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Jorma Palola

Bilagor
̶ Läkaravtalet 2010–2011 fr.o.m. 1.5.2011
̶ Veterinärtaxan fr.o.m. 1.5.2011