På svenska
Yleiskirje
20/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lääkärisopimuksen 2010–2011 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisten palkantarkistusten toimeenpano

Oheisena lähetetään tiedoksi Lääkärisopimus ja sen liitteet, jotka ovat voimassa 1.5.2011 lukien.

Tämä kirje pyydetään toimittamaan tiedoksi johtaville lääkäreille, johtaville hammaslääkäreille, terveysvalvonnan johtajille ja palkanlaskentaan.

Yleiskorotus 1.5.2011 lukien

Yleiskorotus 1.5.2011 on 1,38 %. Korotus muodostuu 28.2.2011 sovitusta 1,2 %:n erästä ja 0,18 %:n erästä, joka kohdennetaan näin keskitetysti sovittavasta 0,36 %:n erästä.

KVTES:n luottamusmiesluvun (VII) 9 §:n 1 momentin mukainen tehtävästään kokonaan vapautetun luottamusmiehen tehtäväkohtainen palkka on 1.5.2011 lukien vähintään 1 771,00 euroa kuukaudessa.

Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa ja KVTES:n palkkausluvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua euromääräistä henkilökohtaista lisää korotetaan 1.5.2011 alkaen 1,38 %:lla.

Sopimuksen palkkahinnoittelujen peruspalkkoja, omalääkärin väestöosaa, liitteiden euromääräisiä palkkioita ja eläinlääkäritaksaa on korotettu em. yleiskorotusta vastaavasti. 

Paikallinen järjestelyerä ja sen laskeminen

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 lukien on 0,62 %, joka muodostuu, kun 0,8 %:n paikallisesta erästä vähennetään yleiskorotukseen siirretty 0,18 %.

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen ja paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallinen järjestelyerä lasketaan järjestelyerän piiriin kuuluvien palkkasummasta käyttäen mahdollisimman tavanomaista kuukautta. Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki sopimuksen piiriin kuuluville maksetut palkat lukuun ottamatta sellaisia poikkeuksellisia palkkaeriä kuten lomarahoja ja tulospalkkioita. Käytetään "normaalia" kuukautta, joka ei sisällä järjestelyerän kanssa samaan aikaan voimaantulevia palkankorotuksia, em. poikkeuksellisia palkkaeriä, kertakorvauksia eikä lomautuksia.

Palkkasummassa ovat näin ollen mukana mm. kaikki palkat, euromääräiset lisät, työaikakorvaukset, päivystyskorvaukset, toimenpide- ja käyntipalkkiot. Kun järjestelyerää käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen, tehtäväkohtaisten palkkojen korotusten lisäksi on otettava lopullista kustannusvaikutusta laskettaessa huomioon mm. henkilökohtaisen lisän, työaikakorvausten ja päivystyskorvausten korottuminen ja se, että kustannusvaikutus on yhteensä ko. prosenttia kokonaispalkkasummasta eli ettei se alitu tai ylity.

Mukaan otetaan todella maksetut palkat eli jos joku virka on ollut täyttämättä tai viranhaltija ollut palkattomalla virkavapaalla, ne eivät ole mukana palkkasummassa. Mukaan otetaan hinnoittelemattomat virat. Mukaan otetaan mm. sijaiset ja osa-aikaiset.

Jos keikkalääkärit ovat olleet virka-/työsuhteessa, heille maksetut palkat/palkkiot ovat mukana palkkasummassa ja ne otetaan mukaan.

Jos palvelujen järjestämisessä käytetään ostopalveluja, eivät nämä kustannukset ole mukana järjestelyerän laskemisessa (eivät ole palkkasummaa eivätkä palkkoja).

Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa paikallisen järjestelyerän laskemiseksi eli käytössä voi olla useita erilaisia laskentatapoja. Tärkeää on, että samaan lopputulokseen päädytään laskentatavasta riippumatta ja paikalliset osapuolet hyväksyvät tämän laskentatavan.

Järjestelyerää koskeva neuvottelumenettely

Asianomainen kunnallinen viranomainen ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoituksena antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Osapuolet neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käytöstä tarkoituksiin, jotka on mainittu 28.2.2011 solmitun sopimuksen 4 §:n 3 momentissa työn vaativuuden arviointiin perustuvasta tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamisesta sekä henkilökohtaisiin lisiin käytettävän paikallisen järjestelyerän suuruudesta. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. 

Kertaerä

Viranhaltijalle ja yliopistollisen sairaalan sivuviranhaltijalle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 1.2.2011 ja jatkunut keskeytymättä 1.5.2011 saakka, maksetaan toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä 250 euron suuruinen erillinen kertaerä.

Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi.

Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle ei makseta palkkaa toukokuulta 2011.

Esimerkkejä kertaerän maksamisesta on KT:n yleiskirjeen 5/2011 liitteessä 5.

Sairaalalääkärille, joka on päivystysvapaalla koko toukokuun ja jolle ei makseta tältä ajalta mitään palkkaa siitä syystä, että päivystyskorvaukset on jo aiemmin maksettu rahana ja jolta nyt päivystysvapaan takia pidätetään toukokuun palkka, maksetaan kertaerä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Jorma Palola

Liitteet

  • Lääkärisopimus 2010–2011 1.5.2011 lukien
  • Eläinlääkäritaksa 1.5.2011 lukien