Suomeksi
Blogginlägg
Aija Tuimala
Aija Tuimala

Projektet Soteliiderit – utvecklingssamarbetet kring ledarskap fyller ett behov

Aija Tuimala Soteliiderien johtamisseminaarissa

Slutet av hösten innebär alltid en häftig slutspurt innan julfriden sänker sig – så också inom projektet Soteliiderit. Verkstäderna, seminarierna och det övriga nätverkssamarbetet har fått ett mycket positivt mottagande. Vi erbjuder en plattform både för en inbördes växelverkan mellan arbetsgivare inom social- och hälsovården och för ett nationellt samarbete med KT Kommunarbetsgivarna.

Under fem temaverkstäder i november träffade vi sammanlagt omkring 60 representanter för arbetsgivare inom social- och hälsovården och tillsammans med dem behandlade vi tillgången på arbetskraft, kunskapsbaserad ledning, ett nytt ledarskap, produktivitetsledning samt frågor kring internationell rekrytering och sysselsättning. I samtliga verkstäder beslutade deltagarna att fortsätta komplettera frågorna med bredare bakgrundsinformation så att man får aktuella synpunkter och inlägg om de olika temana till de öppna nationella sammankomsterna under år 2020.

Forskningsresultaten ger riktlinjer för utveckling av ledarskapet

Under det första Soteliiderit-seminariet den 12 november, där drygt 80 personer deltog, behandlades framtida utmaningar inom social- och hälsovårdsarbetet. Under dagens lopp belystes ekonomiska perspektiv, personalperspektiv och perspektiv på ledningen av tjänster.

Forskningsresultaten visar på ett uppenbart behov av att utveckla ledarskapet, trots att cheferna inom social- och hälsovården förvånansvärt nog i snitt får bättre omdömen än cheferna inom andra sektorer.Resultaten från såväl projektet SoteDialogit som ARTTU-undersökningen beskrev utvecklingsbehov och gav tips för utvecklingen av ledarskapet.

Från rasering av klichéer om ledarskap övergick man till fallstudier och praktiska erfarenheter och därefter till reflektioner om tillgången till arbetskraft.

Bekanta dig med seminariematerialet (på finska) >

De unga uppskattar interaktivt och öppet ledarskap

I projektet Soteliiderits regi har vi bland unga professionella och studerande samlat in synpunkter på framtidsutsikter och erfarenheter av arbetet inom den egna branschen.

En grupp närvårdarstuderande berättade att de valt social- och hälsovårdsbranschen till följd av en önskan att hjälpa och av intresse för ett mångsidigt arbete. Sjukskötare med några års arbetserfarenhet var också intresserade av utvecklingen av vårdmetoder och den tekniska utvecklingen.

Det som förenade alla de unga som svarade var oron över arbetsförhållanden och belastningar i arbetet samt över resurser och löner. Ett gott arbetsklimat, uppskattning och jämlikhet lyftes fram som faktorer som skapar en god arbetsplats. Av cheferna förväntar man sig en interaktiv och öppen ledarskapsstil.

Videosammandrag av de ungas svar (på finska) >

Samarbetet fortsätter i regionala verkstäder och vid pilotprojektets evenemang

Observationer som samlats in inom projektet Soteliiderit har i slutet av året presenterats i flera av KT:s och Kommunförbundets nätverk. Därtill har erfarenheterna från samarbetsprojekten och från arbetsgivarna inom social- och hälsovården spridits via projektet Soteliiderits nyhetsbrev, som publiceras ungefär fem gånger per år.

Om du vill följa aktuella frågor kring strategisk personalledning och ledning inom social- och hälsovården kan du beställa Soteliiderits nyhetsbrev.

Beställ projektet Soteliiderits nyhetsbrev (på finska) >

Det intensiva samarbetet med arbetsgivarna inom social- och hälsovården (kommuner och samkommuner) fortsätter nästa år i regionala verkstäder. Soteliiderit har redan kommit överens om verkstäder tillsammans med arbetsgivarna inom social- och hälsovården i tre landskap. Vid pilotprojektets evenemang senare på våren deltar också Kommunförbundet och Keva som samarbetspartner. Lärdomarna från evenemangen samlas in och det regionala samarbetet intensifieras även i andra landskap.

Vårt mål för nästa år är att synliggöra temat strategisk personalledning på ett ännu bredare plan än i år, och att utvidga interaktionen med arbetsgivarna inom social- och hälsovården och därmed fungera som stöd i social- och hälsovårdsreformen.

Projektet Soteliiderits egna webbplats >

Aija Tuimala

Aija Tuimala

Aija Tuimala är relationschef och följer med avtalsförhandlingarna ur kommunikationssynvinkel.

Aija har lång erfarenhet av förnyelse inom kommunsektorn och av att fungera som arbetsgivarrepresentant.

Aija Tuimala

relationsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2198
Mobiltelefon:
+358 40 869 6494
E-post:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mer från denna bloggare