Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del F Bilaga 10 Musikläroanstalter

  II Tjänsteinnehavarnas arbetstid

  § 5 Arbetstid och semester för rektorer och biträdande rektorer

  mom. 1

  På rektorer och biträdande rektorer tillämpas en helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet.


  Protokollsanteckning

  Rektorernas och de biträdande rektorernas uppgifter består delvis av sådana som är svåra att utföra inom byråarbetstiden och delvis av sådana som det är mer ändamålsenligt att utföra någon annanstans än på arbetsplatsen. Arbetsmängden varierar också betydligt under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker till denna del från byråarbetstiden.


  mom. 2

  Rektorer och biträdande rektorer har rätt till semester enligt bestämmelserna i del A § 33 mom. 1.

  mom. 3

  Med beaktande av läroanstaltens storlek och övriga lokala förhållanden bestämmer arbetsgivaren för varje läsår antalet undervisningstimmar för en rektor till högst 315 timmar och för en biträdande rektor till högst 420 timmar.

  mom. 4

  För en lärartjänsteinnehavare som är biträdande rektor fastställs det årliga antalet undervisningstimmar till mellan 350 och 560.

  § 6 Årlig arbetstid och undervisningsskyldighet för lärare

  mom. 1

  En lärare undervisar minst 35 veckor och utför annat arbete högst 3 veckor per läsår. En arbetsvecka omfattar fem dagar. Från dagarna avdras självständighetsdagen, trettondagen och första maj, om dessa infaller på någon annan vardag än lördag.

  mom. 2

  En lärares undervisningsskyldighet är 23 undervisningstimmar per vecka. För lärare inom yrkesutbildningen (II stadiet) är undervisningsskyldigheten dock 22 undervisningstimmar per vecka.

  mom. 3

  I annat arbete ingår utveckling av undervisningen och andra uppgifter som arbetsgivaren anvisar och som hör till lärarens arbetsuppgifter men som inte direkt anknyter till lektionerna. Arbetstiden per vecka för annat arbete är 38 timmar, och en timme är 60 minuter.


  Protokollsanteckning

  En undervisningstimme är 45 minuter. En arbetstimme (för kursexamen, vårexamen och inträdesförhörsnämnd) och en planeringstimme (utbildning och undervisningsarbete) är 60 minuter.


  mom. 4

  I stället för annat arbete kan läraren åläggas att undervisa mer än 35 arbetsveckor. En undervisningstimme förkortar då det andra arbetet med två timmar. Om läraren åläggs att utföra annat arbete i mer än 114 timmar, betalas en timmes övertimarvode för varje timme annat arbete.

  mom. 5    

  Lärarens arbetstid bör i mån av möjlighet förläggas till måndag–fredag. Om det är nödvändigt för läroanstalten att ordna undervisning på lördagar eller överenskommelse om detta ingås med läraren, ska lärarens lediga dag förläggas till en måndag, såvida inget annat av särskilda skäl avtalas på lärarens begäran.

  § 7 Föreståndare för filial och undervisning vid filial

  mom. 1

  Om en lärare åläggs att sköta en filialföreståndares uppgifter betalas en ersättning för 1–4 veckotimmar till läraren enligt följande:

  Antal elever vid filialen

  Ersättning, veckotimmar

  20–50

  1

  51–100

  2

  101–200

  3

  201–

  4

  2 mom.           

  Om en innehavare av lärartjänst åläggs att utöver undervisning vid huvudskolan också undervisa vid en eller flera filialskolor betalas en ersättning för 1–3 veckotimmar till läraren enligt följande:

  Kilometer per vecka

  Ersättning, veckotimmar

  100–149

  1

  150–199

  2

  200 eller mera

  3


  Tillämpningsanvisning

  Denna uppgift kan inte räknas till undervisningsskyldigheten.


  § 8 Övertimarvode för innehavare av lärartjänst

  Till en lärartjänsteinnehavare betalas övertimarvode för de timmar som överskrider undervisningsskyldigheten. Övertimarvodet bestäms enligt del A § 26 och engångstimarvodet enligt § 27.


  Tillämpningsanvisning

  Övertimarvodet beräknas på den uppgiftsrelaterade lönen, som multipliceras med 0,83 och divideras med den oförminskade undervisningsskyldigheten per vecka enligt § 6. När övertimarvodet räknas ut beaktas inte det individuella tillägget enligt § 4.