2018– 2019

UKTA

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

III Lön och arbetstid för timlärare

§ 9 Lön för timlärare

mom. 1 Grundlönen för timlärare i huvudsyssla framgår av lönebilagan. Lönepunkterna är följande:

4 08 07 02 6

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 08 07 02 8

Lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen
vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

4 08 07 02 7

Annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare
eller ackompanjatör

mom. 2 Lönepunkter och timarvode för timlärare i bisyssla (se lönebilagan)

4 08 07 02 9

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre
yrkeshögskoleexamen

4 08 07 03 0

Lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

4 08 07 03 1

Annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare
eller ackompanjatör

§ 10 Undervisningsskyldighet och nämnde- och planeringsuppgifter för timlärare

mom. 1

Undervisningsskyldigheten för en timlärare i huvudsyssla är 23 timmar per vecka.

mom. 2

Övertimarvodesgrunden för en timlärare i huvudsyssla är den vägda grundlönen, om det för läraren har räknats ut en vägd lön enligt del A § 52 och/eller en vägd undervisningsskyldighet enligt § 53.

mom. 3

Om en timlärare ges nämnde- och planeringsuppgifter betalas för varje timme ett timarvode som räknas ut enligt bestämmelserna om övertimarvode i § 8 utgående från lönen i § 9 mom. 1 och undervisningsskyldigheten i § 6 mom. 2.

mom. 4        

Timarvodet för en timlärare i bisyssla bestäms enligt § 9 mom. 2.

§ 11 Övriga anställningsvillkor för timlärare

mom. 1         

På anställningsvillkoren för timlärare tillämpas i övrigt bestämmelserna om timlärare i huvudsyssla och i bisyssla i den allmänna delen av tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal.

mom. 2

I lönegrunden för en timlärare som undervisar minst 16 timmar per vecka vid en musikläroanstalt beaktas dessutom undervisning vid en filial på det sätt som anges i § 7 mom. 2.

mom. 3

Träder i kraft 1.8.2018
En timlärare i huvudsyssla som anställts för minst ett arbetsår kan åläggas annat arbete 24 timmar per år i enlighet med § 6 mom. 3, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 24 timmar.*

*Ett fel har rättats i bilaga 10 (musikläroanstalter) § 11 mom. 3. Ersättning betalas för det tid som överstiger 24 timmar (inte 10 timmar).

mom. 4

En timlärare som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar minst 10 timmar i veckan kan åläggas annat arbete i enlighet med § 6 mom. 3, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 10 timmar.

mom. 5

En timlärare som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar mindre än 10 timmar i veckan kan åläggas annat arbete i enlighet med § 6 mom. 3, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 4 timmar.