Suomeksi
UKTA
Del C Bilaga 5 Handelsläroanstalter

II Tjänsteinnehavarnas löner

§ 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lektorer (lärare)

4 14 04 00 3

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 14 04 00 4

Lämplig högskoleexamen

4 14 04 00 5

Annan lämplig examen

§ 3 Årsbundet tillägg

Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för lärare och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

5 år

8 år

10 år

15 år

20 år

6 %

4 %

6 %

6 %

6 %