Suomeksi
UKTA
Del C Bilaga 4 Yrkesläroanstalter

II Tjänsteinnehavarnas löner

§ 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lektorer (lärare)

 

I YRKESÄMNEN

4 09 04 00 1

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 09 04 00 2

Lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen

4 09 04 00 3

Lämplig examen på institutnivå

4 09 04 00 8

Annan lämplig examen eller utbildning

 

I GEMENSAMMA ÄMNEN

4 09 04 00 5

Lämplig högre högskoleexamen

4 09 04 00 6

Annan lämplig examen


Protokollsanteckning

I lönesättningen ovan anges grundlönen för behöriga lärare både enligt 13–14 § i den nuvarande förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) och enligt de tidigare behörighetsförordningarna.

De lärare som har examen på institutnivå och lägre högskoleexamen och som tidigare omfattats av bilaga 11, men som fr.o.m. 1.8.2000 överförts till denna bilaga, jämställs med lönepunkt 4 09 04 00 2. De lärare som har lämplig examen på institutnivå och som tidigare omfattats av bilaga 11, 12 eller 13 i UKTA 1999 och de lärare med en av Utbildningsstyrelsen godkänd examen som tidigare omfattats av bilaga 8 i UKTA 1999 jämställs med lönepunkt 4 09 04 00 3.


§ 3 Årsbundet tillägg

Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för lärare och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

5 år

8 år

10 år

15 år

20 år

6 %

4 %

6 %

6 %

6 %