Suomeksi
UKTA
Del C Bilaga 4 Yrkesläroanstalter

IV Timlärare

§ 9 Timlärare

mom. 1

På timlärare tillämpas bestämmelserna om timlärare i huvud- respektive bisyssla i UKTA del A. Grundlönen för timlärare framgår av lönebilagan. Lönepunkterna är följande:

 

I YRKESÄMNEN

4 09 07 01 5

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 09 07 01 6

Lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen

4 09 07 01 7

Lämplig examen på institutnivå

4 09 07 02 2

Annan lämplig examen eller utbildning

 

I GEMENSAMMA ÄMNEN

4 09 07 01 9

Högre högskoleexamen

4 09 07 02 0

Annan lämplig examen

mom. 2

Timarvodet för en timlärare i bisyssla räknas ut enligt bestämmelserna om övertimarvode i § 8 utifrån grundlönen i § 2 och undervisningsskyldigheten i § 4 mom. 2–5. På timlärare i bisyssla tillämpas också protokollsanteckningen i § 2, vilket inverkar på timarvodesgrunden.

mom. 3

En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar minst 10 timmar i veckan kan åläggas uppgifter i enlighet med § 5, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 10 timmar.

mom. 4

En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar mindre än 10 timmar i veckan kan åläggas uppgifter i enlighet med § 5, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 4 timmar.