Suomeksi

UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del B Avtalsbestämmelser om ett arbetstidsförsök för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning

  III Arbetstiden och lönen för innehavare av studiehandledartjänst med årsarbetstid i gymnasiet

  § 4 Arbetstiden för innehavare av studiehandledartjänst med årsarbetstid i gymnasiet (träder i kraft 1.2.2017)

  mom. 1

  Den årliga arbetstiden för en studiehandledare med årsarbetstid är 1 624 timmar, av vilka 424 timmar är sådant arbete som läraren får välja tid och plats för.


  Tillämpningsanvisning

  Innan läsåret börjar ska det för läraren fastställas en plan för arbetstidsanvändning som anger mängden undervisning och handledning och lärarens övriga uppgifter.

  Om det under arbetsperioden är nödvändigt att ändra den fastställda planen för arbetstidsanvändning, kan arbete och uppgifter som läraren fått tas bort eller bytas. Hur planen har realiserats följs upp och bedöms i slutet av höst- respektive vårterminen.


  mom. 2

  Av den arbetstid för studiehandledare som regleras av arbetsgivaren kan 30–50 timmar förläggas till skolans sommaravbrott.

  § 5 Uppgiftsrelaterad lön för innehavare av studiehandledartjänst i gymnasiet

  mom. 1

  Grundlönen för studiehandledare i gymnasiet som har behörighet för elevhandledning (4 04 04 06 6) i dyrortsklass I och II, se lönebilagan.

  mom. 2

  För en lärare (lönepunkt 4 04 04 06 7) som inte har studiehandledarbehörighet, men som har annan lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller grundläggande utbildning är lönen högst 5 % lägre än grundlönen enligt mom. 1. För en studiehandledare som saknar lärarbehörighet är grundlönen högst 30 % lägre.

  § 6 Årsbundet tillägg för rektorer och studiehandledare i gymnasiet

  Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för undervisningspersonal och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

   

  5 år

  8 år

  10 år

  15 år

  20 år

  Rektorer

   

   

  5 %

  5 %

  10 %

  Studiehandledare i gymnasiet

  2 %

  4 %

  5 %

  11 %