UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

II Arbetstiden och lönen för innehavare av rektorstjänst i grundskolan

§ 2 Arbetstiden för innehavare av rektorstjänst i grundskolan

mom. 1

På rektorer tillämpas en helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till grundskolans/läroanstaltens verksamhet. Rektorers rätt till semester följer bestämmelserna i UKTA del A § 33 mom. 1.


Protokollsanteckning

Rektorsuppgifterna består delvis av sådana uppgifter som är svåra att utföra inom byråarbetstiden och delvis av sådana som ska utföras eller som det är mest ändamålsenligt att utföra på någon annan plats än i skolan. Arbetsmängden varierar också betydligt under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker till denna del från byråarbetstiden.

Innan arbetsåret börjar ska för rektorn fastställas en arbetstidsplan som anger mängden undervisning och handledning samt rektorns övriga uppgifter.


mom. 2

Det årliga antalet undervisningstimmar för en innehavare av rektorstjänst i en skola med årskurs 1–6, en specialskola, en skola med årskurs 7–9 eller en enhetlig grundskola är 38–494. I en skola med årskurs 1–6 som har minst 42 lönegrundsgrupper eller i en skola med årskurs 7–9 som har minst 31 lönegrundsgrupper kan arbetsgivaren bestämma att antalet undervisningstimmar är noll.


Tillämpningsanvisning

Då antalet undervisningstimmar för en rektor fastställs bör beaktas bland annat läroanstaltens storlek, antalet underställda, särskilda utbildningsuppgifter för skolan, ledning av flera läroanstalter, rektorns budgetansvar och andra lokala särförhållanden.


§ 3 Uppgiftsrelaterad lön för innehavare av rektorstjänst i grundskolor

mom. 1

De uppgiftsrelaterade lönerna för innehavare av rektorstjänst i dyrortsklass I och II och lönepunkterna enligt lönegrundsgrupp, se lönebilagan.

mom. 2

I Lönen för en rektor för en skola med årskurs 1–6 framgår av lönebilagan

Lönepunkterna

 

4 03 01 10 1

12–23

4 03 01 20 1

24–30

4 03 01 30 1

31–

mom. 3

II Lönen för en rektor för en skola med årskurs 7–9 framgår av lönebilagan

Lönepunkterna

 

4 03 01 10 2

–6

4 03 01 20 2

7–14

4 03 01 30 2

15–19

4 03 01 40 2

20–

mom. 4

III Lönen för en rektor för en specialskola framgår av lönebilagan

Lönepunkterna

 

4 03 01 10 3

6–11

4 03 01 20 3

12–20

4 03 01 30 3

21–25

4 03 01 40 3

26–


Tillämpningsanvisning

Se UKTA del A § 6 och 10 angående användningen av löneskalan.


mom. 5

Rektorns löneskala följer bestämmelsen för årskurs 7–9 också då en innehavare av rektorstjänst har ålagts att ansvara för

a) en skola med årskurs 1–9 eller

b) en skola med årskurs 1–6, som dessutom har minst sex lönegrundsgrupper inom specialundervisning.

Med skola avses här en administrativt självständig skola eller flera självständiga skolor, där rektorsuppgifterna har ålagts en innehavare av rektorstjänst.


Tillämpningsanvisning

Lönegrundsgrupperna inom specialundervisning har fastställts i de gemensamma bestämmelserna i del B § 2 mom. 1 punkt 3.

För en rektor som inte har den behörighet som anges i förordning 986/1998 är den nedre gränsen i löneskalan 3–15 % lägre än de nedre gränserna i löneskalorna i fråga.