Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Underteckningsprotokoll till tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal 2022–2025 (TS-22)

  Bilaga till underteckningsprotokollet


  Med anledning av familjeledighetsreformen har det gjorts ändringar i bland annat sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen, lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden samt semesterlagen. I lagstiftningen finns det övergångsbestämmelser där det hänvisas till tillämpningstidpunkten för ändringarna i sjukförsäkringslagen.

  Bestämmelserna i denna bilaga tillämpas om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 eller senare, eller om dagen då adoptivbarnet tas i vård är 31.7.2022 eller senare.

  Om barnets beräknade födelsedatum infaller före 4.9.2022 eller om dagen då adoptivbarnet tas i vård infaller före 31.7.2022, tillämpas den tidigare formuleringen av de bestämmelser som nämns i § 6 i underteckningsprotokollet. Om barnet föds och rätten till föräldrapenning börjar före 1.8.2022, tillämpas den tidigare formuleringen av de bestämmelser som nämns i § 6 i underteckningsprotokollet oberoende av barnets beräknade födelsedatum.

  Tillämpningstiden för bestämmelserna i denna bilaga överensstämmer med övergångsbestämmelsen i sjukförsäkringslagen (hänvisningsbestämmelse).

  De nya bestämmelserna om familjeledighet tillämpas på en anställd bara i situationer där den lagstiftning som ändrats på grund av familjeledighetsreformen tillämpas på personen i fråga. Den anställda är skyldig att på begäran ge arbetsgivaren en utredning/ett intyg som visar om den gamla eller nya lagstiftningen ska tillämpas.


  Kapitel I Allmän del

  § 5 Lokala avtal

  mom. 2

  Genom ett lokalt avtal kan man dock inte avtala om en sänkning av den uppgiftsrelaterade minimilön som avses § 8 i detta avtal eller den minimilön som avses i § 10. Genom ett lokalt avtal får man inte heller avvika från bestämmelserna om den ordinarie arbetstidens genomsnittliga längd, semesterns längd eller sjukfrånvaro-, graviditetsledighets- och föräldraledighetsförmåner. Avtal som gäller tillämpningsområdet enligt § 2 i detta avtal kan ingås endast med samtycke av avtalsparterna till TS-22. Om en inrättning eller verksamhetsenhet vars huvudman är en kommun eller samkommun, staten eller en privat sammanslutning överförs på en annan huvudman som är en kommun eller samkommun, kan semesterns längd avtalas för den överförda personalen på ett sätt som avviker från de semesterbestämmelser i AKTA som anges i § 4 i detta avtal.

  Kapitel II  Löner

  § 15 Resultatbonus

  mom. 2

  Till anställda som omfattas av resultatbonussystemet betalas i efterskott för uppföljningsperioden en separat resultatbonus i euro enligt på förhand fastställda grunder. Om det under uppföljningsperioden för resultatbonusen uppstår något annat avbrott i tjänsteutövningen eller arbetet än semester eller de sammanlagt 105 första graviditets- och föräldraledighetsdagarna för en anställd som har rätt till graviditetsledighet eller de 105 första föräldraledighetsdagarna för en annan anställd som har rätt till föräldraledighet, minskas resultatbonusen i proportion till avbrottet, om inte den behöriga myndigheten beslutar något annat.

  § 18 Ordinarie lön

  Till den ordinarie lönen hör

  • uppgiftsrelaterad lön
  • individuellt tillägg
  • branschtillägg
  • fjärrortstillägg
  • separattillägg
  • förtroendemannaersättning
  • ersättning till arbetarskyddsfullmäktig
  • naturaförmåner.

  Tillämpningsanvisning

  I den ordinarie lönen ingår inte resultatbonus, arbetstidsersättningar (t.ex. mertids- och övertidsersättning) eller ersättning för kostnader.

  Ordinarie lön betalas bl.a. under 

  • sjukfrånvaro och semester samt 
  • graviditets- och föräldraledighet under en period som omfattar de sammanlagt 105 första graviditets- och föräldraledighetsdagarna (anställda som har rätt till graviditetsledighet) eller 
  • föräldraledighet under en period som omfattar de 105 första föräldraledighetsdagarna (endast anställda som har rätt till föräldraledighet).

  TS Bilaga 2 Särskilda bestämmelser om arbetstidsarrangemang vid brand- och räddningsverk

  § 2  Mertidsersättning under söckenhelgsveckor

  Om arbetsgivaren under en söckenhelgsvecka inte kan ge en hel dags kompensationsledighet för söckenhelger och helgdagsaftnar som avses i AKTA kap. III  7 mom. 3, betalas till anställda med full arbetstid för varje sådan söckenhelgsdag eller helgdagsafton oförhöjd timlön för

  • 7 timmar 39 minuter vid arbetstid som anges i § 1 mom. 1 punkt a
  • 8 timmar vid arbetstid som anges i § 1 mom. 1 punkt d och
  • 7 timmar 15 minuter vid arbetstid som anges i § 1 mom. 2.


  Detta gäller även då den anställda

  • enligt arbetsskiftsförteckningen varit ledig från arbetet eller haft
  • semester
  • sjukfrånvaro eller
  • graviditets- och föräldraledighet under en period som omfattar de sammanlagt 105 första graviditets- och föräldraledighetsdagarna (anställd som har rätt till graviditetsledighet) eller
  • föräldraledighet under en period som omfattar de 105 första föräldraledighetsdagarna (endast anställda som har rätt till föräldraledighet).