På svenska
TS
Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2022–2025 (TS-22) allekirjoituspöytäkirja

Allekirjoituspöytäkirjan liite


Perhevapaauudistuksen johdosta mm. sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia, lakia kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta ja vuosilomalakia on muutettu. Lainsäädännön soveltamiseen liittyy siirtymämääräyksiä, joissa viitataan sairausvakuutuslakiin tehtyjen muutosten soveltamisajankohtaan.

Tämän liitteen määräyksiä noudatetaan, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Jos lapsen laskettu synnytysaika on ennen 4.9.2022 tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on ennen 31.7.2022, sovelletaan allekirjoituspöytäkirjan 6 §:ssä mainittujen määräysten aikaisempia muotoja. Lapsen lasketusta synnytysajasta huolimatta, jos lapsi syntyy ja oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa ennen 1.8.2022, sovelletaan allekirjoituspöytäkirjan 6 §:ssä mainittujen määräysten aikaisempia muotoja.

Tämän liitteen määräysten soveltamisen ajankohta on yhdenmukainen sairausvakuutuslakiin (viittausmääräys) sisältyvän siirtymämääräyksen kanssa.

Työntekijään/viranhaltijaan sovelletaan uusia perhevapaamääräyksiä vain tilanteessa, joissa häneen sovelletaan perhevapaauudistuksen johdosta muutettua lainsäädäntöä. Työntekijä/viranhaltija on velvollinen pyynnöstä antamaan työnantajalle selvityksen/todistuksen siitä sovelletaanko häneen vanhaa vai uutta lainsäädäntöä.


I Luku Yleinen osa

5 § Paikallinen sopiminen

2 mom.    

Paikallisella sopimuksella ei kuitenkaan voida sopia alennettavaksi tämän sopimuksen 8 §:n mukaista tehtäväkohtaista vähimmäispalkkaa eikä 10 §:n mukaista vähimmäispalkkaa. Paikallisella sopimuksella ei saa myöskään poiketa säännöllisen työajan keskimääräisestä pituudesta, vuosiloman pituudesta eikä sairauspoissaolo- ja raskausvapaa- ja vanhempainvapaaetuuksia koskevista määräyksistä. Tämän sopimuksen 2 §:n mukaisesta soveltamisalasta voidaan sopia ainoastaan TS-22:n sopijaosapuolten suostumuksella. Jos kunnan tai kuntayhtymän ylläpidettäväksi siirretään toisen kunnan tai kuntayhtymän, valtion tai yksityisen yhteisön ylläpitämä laitos tai toimintayksikkö, siirtyvän henkilöstön vuosiloman pituudesta voidaan sopia tämän sopimuksen 4 §:ssä tarkoitetuista KVTES:stä ilmenevistä vuosilomamääräyksistä poikkeavasti.

II Luku Palkkaus

15 § Tulospalkkio

2  mom.

Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvalle työntekijälle/viranhaltijalle maksetaan jälkikäteen seurantajaksolta ennakolta vahvistettujen perusteiden mukainen erillinen euromääräinen tulospalkkio. Vuosilomaa ja raskausvapaaseen oikeutetun työntekijän/viranhaltijan raskaus- ja vanhempainvapaan yhteensä 105 ensimmäistä raskaus- ja vanhempainvapaapäivää lukuun ottamatta sekä muun vanhempainvapaaseen oikeutetun työntekijän/viranhaltijan 105 ensimmäistä vanhempainvapaapäivää lukuun ottamatta tulospalkkion seurantajaksoon kohdistuva virantoimituksen/työnteon keskeytysaika vähentää vastaavassa suhteessa tulospalkkion määrää, jollei ao. viranomainen toisin päätä.

18 § Varsinainen palkka  

Varsinaiseen palkkaan kuuluvat

 • tehtäväkohtainen palkka
 • henkilökohtainen lisä
 • ammattialalisä
 • syrjäseutulisä
 • erillislisä
 • luottamusmieskorvaus
 • työsuojeluvaltuutetun korvaus ja
 • luontoissuoritus.

 Soveltamisohje

Varsinaiseen palkkaan eivät kuulu tulospalkkio, työaikakorvaukset (esim. lisä- ja ylityökorvaus) ja kustannusten korvaus.
 
Varsinainen palkka maksetaan mm.  

 • sairauspoissaolon ja vuosiloman ajalta sekä  
 • raskaus- ja vanhempainvapaalla ajalta, johon sisältyy yhteensä 105 ensimmäistä raskaus- ja vanhempainvapaapäivää (raskausvapaaseen oikeutettu työntekijä/viranhaltija) taikka  
 • vanhempainvapaalla ajalla, johon sisältyy 105 ensimmäistä vanhempainvapaapäivää (vain vanhempainvapaaseen oikeutettu työntekijä/viranhaltija).

Liite 2 Palo- ja pelastuslaitosten työaikajärjestelyjä koskevat erityismääräykset

2 § Lisätyökorvaus arkipyhäviikoilla

Jos täyden työpäivän vapaa-aikahyvitystä ei voida arkipyhäviikolla antaa KVTES:n III luvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitetuilta arkipyhä- ja aattopäiviltä, maksetaan täyttä työaikaa tekevälle kultakin edellä tarkoitetulta arkipyhä- ja aattopäivältä

 • 1 §:n 1 momentin a) kohdassa tarkoitetussa työajassa 7 tunnin 39 minuutin,
 • 1 §:n 1 momentin d) kohdassa tarkoitetussa työajassa 8 tunnin ja
 • 1 §:n 2 momentissa tarkoitetussa työajassa 7 tunnin 15 minuutin

korottamaton tuntipalkka myös silloin, kun viranhaltija tai työntekijä on ollut

 • työvuoroluettelon mukaan työstä vapaana tai
 • vuosilomalla tai
 • sairauden takia poissa tai
 • raskaus- ja vanhempainvapaalla ajanjakson, johon sisältyy yhteensä 105 ensimmäistä raskaus- ja vanhempainvapaapäivää (raskausvapaaseen oikeutettu työntekijä/viranhaltija) taikka
 • vanhempainvapaalla ajanjakson, johon sisältyy 105 ensimmäistä vanhempainvapaapäivää (vain vanhempainvapaaseen oikeutettu työntekijä/viranhaltija).