Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  TS 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

  Kapitel I Allmän del

  § 1 Avtalets karaktär

  TS-22 är ett tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorns tekniska personal.


  Tillämpningsanvisning

  I anknytning till detta avtal finns en handledning för TS, som hjälper dem som tillämpar avtalet att tolka det. Handledningen för TS är dock inte ett kollektivavtal och inte heller en del av TS-22.


  § 2 Tillämpningsområde

  mom. 1

  TS-22 tillämpas på tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som är anställda av kommunerna och samkommunerna samt regionförvaltningarna och som leder produktions- och underhållsarbeten eller utför planerings-, utrednings-, prissättnings-, kostnadskalkylerings-, inspektions- och tillsyns-, upphandlings-, materialservice-, arbetslednings- och yrkesmannauppgifter och andra uppgifter inom den tekniska sektorn inom bl.a. följande verksamheter:

  lantmäteri, kartläggning, planläggning, gatubygge, jordbyggnadsarbete, husbygge, byggnadsinspektion, energiproduktion, bostadsproduktion, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppsunderhåll, centraliserad fastighetsskötsel, annat underhåll, renhållning, skötsel av friluftsområden, skötsel av idrottsplatser, miljötillsyn, miljöskydd, miljövård, markanskaffning, skogsskötsel, montering, transport, lagerarbete, depåarbete, VVS-arbete, materialtekniskt arbete, sjukhustekniskt arbete, tekniskt arbete inom sysselsättnings- och arbetsverksamhet för handikappade, tekniskt hamnarbete, teatertekniskt arbete eller brand- och räddningsväsendet.

  mom. 2

  Om en person utför både sådana uppgifter som nämns i § 2 i TS-22 och sådana uppgifter som nämns i lönesättningsbestämmelserna i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA), bestäms lönen enligt lönebestämmelserna i TS, om över 50 % av uppgifterna är sådana uppgifter som nämns i § 2 mom. 1 i TS-22.

  § 3 Bestämmelsernas giltighetstid

  Bestämmelserna i TS-22 är i kraft i enlighet med vad som föreskrivs i underteckningsprotokollet.

  § 4 Iakttagande av bestämmelserna i AKTA

  Följande bestämmelser i AKTA iakttas i den form som gäller vid respektive tidpunkt, om inte något annat har avtalats nedan i detta avtal eller i bilagorna till detta avtal:

  Kapitel I Allmänna delen, § 3 och § 5–10
  Kapitel III Arbetstid
  Kapitel IV Semester
  Kapitel V Tjänst-, arbets- och familjeledighet
  Kapitel VI Ersättningar för kostnader och naturaprestationer
  Kapitel VII Förtroendemän
  Kapitel VIII Permittering, ombildning till deltidsanställning och anställningens upphörande
  Kapitel IX Uppsägningsskydd och ersättning för en arbetarskyddsfullmäktig
  Bilaga 10 Särskilda bestämmelser om sysselsättningsverksamhet för handikappade
  Bilaga 11 Arbetstiden för gårdskarlar
  Bilaga 16 Ersättningar för resekostnader
  Bilaga 18 Arbetstid på 37 timmar 45 minuter

  Dessutom iakttas i tillämpliga delar bilagan i underteckningsprotokollet till AKTA (bilagan om familjeledighetsreformen).

  § 4 a Arbetstidsarrangemang för tjänsteinnehavare och arbetstagare vars uppgifter är knutna till timavlönades arbete

  För de tjänsteinnehavare och arbetstagare som hör till arbetsledningen eller vars uppgifter i övrigt är direkt knutna till timavlönade arbetstagares arbete följer

  • arbetsveckans och arbetsdygnets begynnelsetidpunkt
  • den ordinarie arbetstiden och
  • de dagliga vilotiderna (måltidsrast och kafferaster)

  bestämmelserna i arbetskollektivavtalet för kommunsektorns timavlönade personal (TIM-AKA).


  Tillämpningsanvisning

  Arbetstidsersättningar o.d. ersättningar till anställda som avses i denna paragraf betalas enligt bestämmelserna i AKTA.


  § 5 Lokala avtal *)

  mom. 1

  Detta avtal tillämpas inte till den del man avvikit från dess bestämmelser genom ett sådant lokalt avtal som avses i det kommunala huvudavtalet.

  mom. 2 

  Genom ett lokalt avtal kan man dock inte avtala om en sänkning av den uppgiftsrelaterade minimilön som avses § 8 i detta avtal eller den minimilön som avses i § 10. Genom ett lokalt avtal får man inte heller avvika från bestämmelserna om den ordinarie arbetstidens genomsnittliga längd, semesterns längd eller sjukfrånvaro- och moderskapsledighetsförmåner. Avtal som gäller tillämpningsområdet enligt § 2 i detta avtal kan ingås endast med samtycke av avtalsparterna till TS-22. Om en inrättning eller verksamhetsenhet vars huvudman är en kommun eller samkommun, staten eller en privat sammanslutning överförs på en annan huvudman som är en kommun eller samkommun, kan semesterns längd avtalas för den överförda personalen på ett sätt som avviker från de semesterbestämmelser i AKTA som anges i § 4 i detta avtal.


  Protokollsanteckning

  *) Se bilagan till underteckningsprotokollet om familjeledighetsreformens inverkan på avtalsbestämmelserna.


  Tillämpningsanvisning

  De bestämmelser om avvikande avtal som ingår i § 12 mom. 1 i huvudavtalet iakttas inte om TS-22 eller AKTA innehåller särskilda bestämmelser om ingående av lokala avtal. I så fall iakttas dessa särskilda bestämmelser.


  § 6 Tidigare anställningsvillkor

  Tjänsteinnehavare
  mom. 1

  En tjänsteinnehavares anställningsvillkor kvarstår i den form de hade när TS-20 löpte ut, om inte något annat har avtalats genom TS-22 eller genom ett löneavtal som ingåtts för en enskild kommunal tjänsteinnehavare med samtycke av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

  Arbetstagare
  mom. 2 

  Arbetstagare som 28.2.2022 är anställda hos kommunen eller samkommunen och då enligt det gällande arbetsavtalet eller den behöriga myndighetens beslut, som vunnit eller senare vinner laga kraft, har anställningsvillkor eller en på anställningsvillkoren baserad lönenivå som är bättre än anställningsvillkoren och lönenivån enligt detta kollektivavtal, behåller sina tidigare anställningsvillkor och sin tidigare lönenivå, förutsatt att de inte justerats nedåt genom ett lokalt eller centralt kollektivavtal. Månadsavlönade arbetstagare som 28.2.2022 får kost- och smörgåspeng på samma grunder som timavlönade arbetstagare, får fortsättningsvis denna peng på samma grunder.

  Fjärrortstillägg
  mom. 3

  Till en anställd som 28.2.2022 får fjärrortstillägg enligt bestämmelserna i TS-20 betalas fortsättningsvis fjärrortstillägg enligt de gamla bestämmelserna.