Suomeksi
TS
Handledning för TS

Handledning för TS: Parterna i TS

A Central nivå

De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen för teknisk personal ingås mellan TS-avtalsparterna, dvs. KT och avtalsorganisationerna för TS.

TS-avtalsorganisationerna är

  • Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
  • Offentliga sektorns union JAU rf och
  • Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation SOTE rf

TS-arbetsgruppen

Ett viktigt förhandlingsorgan är den permanenta TS-arbetsgruppen som består av representanter för KT och avtalsorganisationerna för TS.

B Lokal nivå

TS-utvecklingsgrupp

Kommunen ska tillsätta en TS-utvecklingsgrupp med representanter för kommunen, TS-avtalsorganisationernas lokalföreningar, riksomfattande underföreningar på förbundsnivå eller dessa underföreningars lokalföreningar. I praktiken har man också godkänt ett arrangemang där en del av en förhandlingsgrupp som bildats för kollektivavtal inom flera avtalsområden fungerar som TS-utvecklingsgrupp. I denna del av förhandlingsgruppen ska endast TS-avtalsorganisationerna vara representerade.

KoHo rf har en plats i den lokala TS-utvecklingsgruppen i de kommuner och samkommuner där KoHo representerar sådan personal vid regionala räddningsverk som omfattas av avtalet för tekniska sektorn.

Kommunen utser egna representanter i TS-utvecklingsgruppen.

En underförening representeras av en person som föreningen befullmäktigat. Om någon av de ovan nämnda TS-organisationerna saknar lokal registrerad underförening, ska förhandlingarna föras med en person som organisationen befullmäktigat, till exempel en huvudförtroendeman eller en förtroendeman.

Uppgifter

TS-utvecklingsgruppen behandlar värderingssystemen för uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg innan de fastställs i kommunens beslutandeorgan.

TS-utvecklingsgruppen följer hur värderingssystemen för de uppgiftsrelaterade lönerna och de individuella tilläggen fungerar i kommunen och ger vid behov förslag till ändringar och utvecklingsåtgärder.

Om TS-utvecklingsgruppen anser att det behövs kan den också behandla andra ärenden som anknyter till utvecklandet av lönebestämmelserna i TS, såsom den allmänna lokala löneutvecklingen inom TS tillämpningsområde.

Arbetsmetoder

Förhandlingarna ska bygga på ömsesidigt förtroende mellan samtliga parter. De ärenden som behandlats protokollförs.

Samtliga parter och alla som arbetar inom tillämpningsområdet för TS i kommunen ska informeras om besluten på det sätt som TS-utvecklingsgruppen anser vara det bästa.

Gemensam utbildning är det bästa sättet att öka TS-utvecklingsgruppens sakkunskap.

Beslut

Förhandlingar bör föras om värderingssystemen för bestämning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg. Vid dessa förhandlingar bör man eftersträva enighet. Om enighet inte uppnås kan ärendet inte lämnas öppet, utan kommunen ska då i sista hand fatta beslutet och verkställa det.

Värderingssystemen utarbetas inom ramen för TS. Det är inte fråga om att ingå lokala kollektivavtal, utom i de fall då parterna med stöd av den lokala avtalsrätten uttryckligen vill avvika från kollektivavtalsbestämmelserna i något avseende.

Löneuppgifter

Uppgifter om löneutvecklingen inom TS tillämpningsområde ska till de delar kommunen anser det vara nödvändigt ställas till TS-utvecklingsgruppens förfogande inom de gränser som lagstiftningen och kollektivavtalen tillåter.