Suomeksi
TS
Handledning för TS

Handledningen för TS: Strukturen i TS

1 Underteckningsprotokoll

Frågor av engångskaraktär under avtalsomgången:

  • hänvisningar till andra avtal (t.ex. resekostnader)
  • avtalets giltighetstid
  • lönejusteringar enligt TS
  • riksomfattande arbetsgrupper för TS

2 Allmänna delen

I den allmänna delen i TS finns bestämmelser om avtalets kopplingar till andra kommunala avtal såsom

  • bestämmelser om tillämpningsområdet
  • hänvisningar till AKTA och det kommunala huvudavtalet
  • bestämmelser om arbetstidsarrangemang för tjänsteinnehavare och arbetstagare vilkas uppgifter är knutna till timavlönades arbete (TIM-AKA) och
  • hänvisningar till anställningsvillkor i gamla bestämmelser som fortfarande är tillämpliga.

3 Lönekapitlet

En central del av TS som innehåller en beskrivning av lönesystemet och lönebestämmelser.

4 Bilaga 1–6