Suomeksi
TS
Handledning för TS

Handledning för TS: Utdrag ur KT:s cirkulär 7/1999

Viktiga punkter som bör utvecklas inom lönesystemet i avtalet för den tekniska sektorn år 1999

I det följande utreds i form av frågor och svar viktiga punkter som bör utvecklas inom lönesystemet i avtalet för den tekniska sektorn (TS), och som kommunerna borde ägna speciell uppmärksamhet år 1999.

Detta cirkulär är ett tillämpningsdirektiv för utvecklingen av lönesystemet i TS, vilket gjorts upp gemensamt av avtalsparterna inom avtalet för den tekniska sektorn. Avtalsparterna är Kommunala arbetsmarknadsverket (KA), AKAVA-OS, Kommunfackets union och Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT.
Med kommun avses nedan kommuner och samkommuner och med arbetstagare avses både arbetstagare och tjänsteinnehavare som omfattas av avtalet för den tekniska sektorn. Med avtalsorganisation inom den tekniska sektorn avses nedan lokala föreningar, riksomfattande underföreningar på förbundsnivå eller en sådan underförenings lokala föreningar inom AKAVA-OS, Kommunfackets union och FKT.

– – –

Fråga 5 

Kan kommunen ha finansieringskällor att använda för betalning av individuella löner?

Svar 

Ja. Om överföringen av personalen inom den tekniska sektorn från ett avlöningssystem till ett annat 1.12.1995 medförde inbesparingar för kommunen på grund av längden på arbetstagarnas anställningsförhållanden och skillnader i bestämmelserna om branschtillägg i TS och om erfarenhetstillägg i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) är det lämpligt att kommunen använder dessa inbesparingar till betalning av individuella löner. När den tekniska sektorn genom att omorganisera sina uppgifter eller annars på egen hand fått till stånd kostnadsminskningar, lönar det sig att använda en del av denna inbesparing till betalning av individuella löner.

När man centralt kom överens om att kommunernas personal inom den tekniska sektorn skulle överföras från lönesystemet i AKTA till lönesystemet i TS var det inte avtalsparternas avsikt att kommunerna skulle göra inbesparingar genom att överföra sin tekniska personal från ett lönesystem till ett annat. Det är sedan en annan sak att kommuninvånarna drar nytta av utvecklingen i form av effektiverad verksamhet och bättre service allt eftersom den lokala utvecklingen av lönesystemet i TS går framåt. Samtidigt syns också arbetstagarens utveckling i arbetet och förmåga att nå resultat i hans lön.