Suomeksi
TS
TS 2018–2019, i kraft från 1.2.2018

Bilaga 7 Temporär avtalsbestämmelse om utbyte av semesterpenningen mot ledighet

§ 1 Tillämpning av bilaga 7

För att bestämmelserna i denna bilaga ska kunna börja tillämpas måste arbetsgivaren och avtalsorganisationerna inom TS eller deras registrerade underföreningar/förtroendemän lokalt avtala om tillämpning av bilaga 7.


Tillämpningsanvisning

Det lokala avtalet kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid. Om avtalet sägs upp tillämpas bestämmelserna i denna bilaga ändå på semesterpenningar som bytts ut före uppsägningen.  


§ 2 Utbyte av semesterpenningen och användning av utbytesledighet

mom. 1   

Arbetsgivaren och den anställde kan komma överens om att semesterpenningen för kvalifikationsåren 2017–2018 och 2018–2019 eller en del av den tas ut som motsvarande ledighet. 


Tillämpningsanvisning

Ett skriftligt avtal eller skriftligt samtycke krävs.


mom. 2

Antalet utbytesledighetsdagar utgör 35 % av antalet intjänade semesterdagar enligt § 5 mom. 2 i semesterkapitlet i AKTA. Om bara en del av semesterpenningen tas ut i form av ledighet, avdras från den semesterpenning som räknats ut enligt § 18 i semesterkapitlet i AKTA de uttagna utbytesledighetsdagarnas andel av semesterpenningen. 

mom. 3

Utbytesledighet likställs med arbetad tid enligt § 4 i semesterkapitlet i AKTA. 

mom. 4

Utbytesledigheten förläggs till en tid som arbetsgivaren och den anställde kommer överens om. Utbytesledigheten ska tas ut innan följande semesterperiod efter kvalifikationsåret börjar.

§ 3 Hur utbytesledighet åtgår, lön för utbytesledighet, flyttning av utbytesledighet

mom. 1     

Utbytesledighet åtgår såsom semester enligt § 6 i semesterkapitlet i AKTA. För utbytesledighet betalas den ordinarie lönen för den tid då ledigheten tas ut.


Tillämpningsanvisning

På lönen för utbytesledighet tillämpas inte § 13 mom. 2 och 3 i semesterkapitlet i AKTA.


mom. 2   

Den anställdes rätt att flytta utbytesledighet på grund av arbetsoförmåga bestäms enligt § 11 i semesterkapitlet i AKTA.   

§ 4 Ersättning för outtagen utbytesledighet

mom. 1   

När anställningen upphör har den anställde rätt att få ersättning för utbytesledighet som inte tagits ut. Ersättning betalas också när utbytesledighet inte tagits ut inom den tid som anges i § 2 mom. 4. Ersättningen beräknas enligt § 2 mom. 2.