Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Kapitel III Arbetstid

  Vilotider

  § 24 Veckovila

  mom. 1    

  Arbetstiden ska ordnas så att tjänsteinnehavarna och arbetstagarna en gång i veckan får en minst 35 timmar lång oavbruten ledighet, som i mån av möjlighet ska förläggas i samband med söndagen. Veckovilan kan ordnas så att den i genomsnitt är 35 timmar under en 14-dygnsperiod. Veckovilan ska dock vara minst 24 timmar i veckan. Om arbetstagarens arbetstid per dygn är högst tre timmar, kan arbetstagaren i stället för 35 timmars ledighet ges en oavbruten ledighet på 24 timmar per vecka.


  Tillämpningsanvisning

  Veckovila som antecknats i arbetsskiftsförteckningen kan vid behov ändras. Om den anställda inte har arbetat hela veckan till exempel på grund av semester eller någon annan tjänst- eller arbetsledighet, och frånvaron har varat minst 35 timmar i en följd, anses veckovilan ha uppfyllts.

  I periodarbete bör man på varje arbetsställe gå in för att ge de anställda samma mängd lediga dagar under veckoslut inom en viss period.


  mom. 2 

  I kontinuerligt skiftarbete kan veckovilan ordnas så att den i genomsnitt är 35 timmar under en tidsperiod av högst 12 veckor. Veckovilan ska dock vara minst 24 timmar i veckan. Om de tekniska omständigheterna eller arbetsarrangemangen kräver det kan motsvarande förfarande tillämpas då tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren ger sitt samtycke.

  mom. 3  

  Från bestämmelserna ovan i denna paragraf får man avvika

  1. om den anställdas ordinarie arbetstid är högst tre timmar per dygn
    
  2. när det är fråga om nödarbete som avses i 19 § i arbetstidslagen
    
  3. om arbetets tekniska karaktär inte medger att den anställda helt befrias från arbetet
    
  4. om den anställda tillfälligt behövs i arbete under sin ledighet för att det normala arbetet i välfärdsområdet eller välfärdssammanslutningen ska kunna hållas i gång, eller
    
  5. om den anställda samtycker till beredskap under sin veckovila.

  mom. 4 

  När man i de fall som avses i mom. 3 blir tvungen att tillfälligt inkalla en anställd som omfattas av arbetstidslagen under den anställdes veckovilan som avses i mom. 1 eller 2, förkortas den anställdas ordinarie arbetstid senast inom 3 månader från det att arbetet utfördes med en tid som är lika lång som den veckovila enligt mom. 1 och 2 som inte har kunnat tas ut, eller också betalas med den anställdas samtycke för det tillfälliga arbetet en oförhöjd timlön för den tid som använts till arbetet.


  Tillämpningsanvisning

  De som inte omfattas av arbetstidslagen behöver inte ersättas för sådan veckovila som eventuellt inte har erhållits.


  mom. 5 

  Om inte verksamheten kräver något annat, ska tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas ordinarie arbetstid förläggas till fem arbetsdagar i veckan. Arbetsskiften bör planeras så att de anställda i mån av möjlighet får två lediga dagar efter varandra varje vecka.


  Tillämpningsanvisning

  Arbetsskiften bör planeras så att söndag och lördag i mån av möjlighet är lediga dagar. Se § 9 mom. 6 om periodarbete.


  § 25 Dagliga vilotider

  mom. 1 

  En tjänsteinnehavare eller arbetstagare vars arbetstid per dygn är längre än sex timmar och vars närvaro på arbetsplatsen inte är nödvändig för arbetets fortgång ska under arbetsskiftet ges en rast (måltidsrast) på minst en halv timme som inte räknas in i arbetstiden och under vilken den anställda fritt kan avlägsna sig från arbetsplatsen. Rasten kan på den anställdas begäran ges även i arbetsskift som är kortare än vad som sägs ovan, såvida inte arrangemangen för arbetsuppgifterna utgör ett hinder för detta. Rasten får inte förläggas omedelbart till början eller slutet av arbetsdagen.

  Om arbetstiden överstiger 10 timmar per dygn har den anställda om han eller hon önskar det rätt att efter åtta timmars arbete hålla en rast på högst en halv timme som inte räknas in i arbetstiden. Om ingen rast kan ges på grund av tjänste- eller arbetsuppgifternas art, ska den anställda ges möjlighet att inta en måltid på arbetsplatsen under arbetstid.


  Tillämpningsanvisning

  Det är inte nödvändigt att bestämma att rasten (måltidsrasten) ska hållas ett visst klockslag, utan man kan ha till exempel ett sådant arrangemang att rasten hålls mellan vissa klockslag när det är mest ändamålsenligt med tanke på tjänste- eller arbetsuppgifterna, varvid den exakta tidpunkten bestäms av chefen eller den anställda själv.

  Bestämmelsen om måltider under arbetstid blir tillämplig endast i de exceptionella fall då det av verksamhetsbetingade skäl inte är möjligt att ordna en måltidsrast.


  mom. 2 *)  

  Tjänsteinnehavare och arbetstagare med allmän arbetstid eller periodarbete ska ges en rast eller, om den anställda önskar det, möjlighet att raskt inta en måltid under arbetstid på arbetsplatsen eller i en av arbetsgivaren anvisad matsal vid inrättningen eller på motsvarande måltidsställe, förutsatt att arrangemanget inte medför störningar i arbetets gång eller i de tjänster som ska tillhandahållas och att måltiden inte medför mer än högst 15–20 minuters frånvaro från arbetet. Rasten får inte förläggas omedelbart till början eller slutet av arbetsdagen.

  Om en anställd har valt en rast som inte ingår i arbetstiden, men rasten inte kan ges på grund av tjänste- eller arbetsuppgifternas art, ska den anställda ges möjlighet att raskt inta en måltid på arbetsplatsen under arbetstid. 

  Om arbetstiden överstiger 10 timmar per dygn, har den anställda om han eller hon önskar det rätt att efter åtta timmars arbete hålla högst en halv timmes rast som inte räknas in i arbetstiden eller, om den anställda så önskar, möjlighet att raskt inta en måltid på arbetsplatsen under arbetstid i enlighet med det som sagts i första stycket.


  Tillämpningsanvisning

  Se första stycket i tillämpningsanvisningen för § 25 mom. 1. 

  Ändringen av bestämmelsen i § 25 mom. 2 i arbetstidskapitlet i SH-avtalet 2022–2025 träder i kraft 6.3.2023.  

  *) Ändringen i § 25 mom. 2 baserar sig på det förlikningsförslag som godkändes 3.10.2022.


  § 26 Återhämtningspaus

  Tjänsteinnehavarna och arbetstagarna ska dagligen ges en 10 minuter lång rast (kafferast) som räknas in i arbetstiden och under vilken de inte får avlägsna sig från arbetsplatsen. Rasten arrangeras vid behov i turer och även i övrigt så att arbetets gång eller de tjänster som ska tillhandahållas inte störs av rasten. Rasten får inte förläggas till början eller slutet av arbetsskiftet eller arbetsdagen.