Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  SH-avtalet 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

  Kapitel IV Övriga bestämmelser

  § 1 Övriga tillämpliga bestämmelser i VÄLKA

  Dessutom tillämpas följande kapitel och bilagor i VÄLKA:

  Kap. I Allmän del § 2, § 5–10
  Kap. IV Semester, se tillämpningsanvisningen nedan om bestämning av semester och de anställdas önskemål
  Kap. V Tjänst-, arbets- och familjeledighet
  Kap. VI Ersättningar för kostnader och naturaprestationer
  Kap. VII Förtroendemän
  Kap. VIII Permittering, ombildning till deltidsanställning, anställningens upphörande
  Kap. IX Uppsägningsskydd och ersättning för en arbetarskyddsfullmäktig
  Bilaga 6 Ersättningar för resekostnader


  Tillämpningsanvisning för tillämpningen av VÄLKA kap. IV § 7 och 9. 

  I enlighet med VÄLKA kap. IV § 7 bestämmer arbetsgivaren semestertidpunkten, om inte arbetsgivaren och den anställda kommer överens om tidpunkten i enlighet med § 8 i semesterkapitlet. Arbetsgivaren ska i enlighet med kap. IV § 9 ge de anställda tillfälle att framföra sin åsikt innan tidpunkten för semestern bestäms. Alla anställda ska ges möjlighet att komma med semesterönskemål i så god tid att de anställda verkligen har möjlighet att framföra önskemålen. Det bör vara möjligt att be om semester också för sådana tidpunkter då arbetsgivaren eventuellt måste förbigå åtminstone en del av önskemålen (t.ex. kommande rusningstider, stängda avdelningar, söckenhelger). Arbetsgivaren bör försöka ordna möjlighet till semester också under sådana tidpunkter. 

  När semestertidpunkterna bestäms bör de anställdas önskemål beaktas i mån av möjlighet. Semestern får inte slås fast förrän den anställda har fått möjlighet att uttrycka önskemål om tidpunkten. När tidpunkten för semestrarna bestäms, ska arbetsgivaren behandla de anställda jämlikt.


  § 2 Övriga bestämmelser i anslutning till arbetsavtalsförhållanden *)

  Arbetsgivaren får inte på något annat sätt än vad som föreskrivs i arbetsavtalslagen hindra eller begränsa arbetstagarens möjlighet att byta arbetsgivare.


  Tillämpningsanvisning 

  Bestämmelsen träder i kraft 1.1.2023 och gäller denna avtalsperiod.

  *) § 2 baserar sig på det förlikningsförslag som godkändes 3.10.2022.