Suomeksi
LÄKTA
II Löner

Tillämpliga bestämmelser

§ 1 Tillämpliga bestämmelser i lönekapitlet i VÄLKA

Förutom detta avtal tillämpas följande bestämmelser i lönekapitlet i VÄLKA (kap. II) och dess bilagor:
 

VÄLKA
paragraf

VÄLKA
sakfråga

Undantag från tillämpningen av VÄLKA

§ 1

De anställdas rätt till lön

 

§ 17

Lön för arbetsgivarens representant

 

§ 18

Lönebetalning

 

§ 19

Uträkning av lön för kortare tid än en kalendermånad

 

§ 20

Kvittningsrätt och återkrav av lön

 

§ 21

Lön under avstängning från tjänsteutövning

 

§ 2 Grundläggande lönebegrepp

Karriärstegssystem

Karriärstegssystemet bestämmer vilken lön som ska betalas i en läkares eller tandläkares tjänst/befattning. Systemet innehåller steg som motsvarar karriärutvecklingen. I systemet ändras lönen stegvis på basis av bland annat utbildning, nya arbetsuppgifter och olika skeden av karriären.

Karriärstegslön

Karriärstegslön är en uppgiftsspecifik lön som bestäms enligt det karriärsteg som tillämpas. Karriärsteget bestäms utifrån det kunnande och ansvar (KA) som krävs i arbetet. Karriärstegslönen utgör en del av den ordinarie lönen. 

I bilagorna 1–4 bestäms karriärstegslönens minimibelopp. Storleken på den karriärstegslön som betalas till en läkare eller tandläkare bestäms enligt den lokala lönenivån.

Se tillämpningsanvisningen för § 4 i fråga om lokala avtal.

Kunnande och ansvar (KA)

Kunnande och ansvar (KA) är faktorer som avgör vilket karriärsteg som tillämpas. Också för dem som står utanför karriärstegssystemet (§ 7) bestäms den uppgiftsspecifika lönen utifrån kunnande och ansvar (KA).

Uppgiftstillägg

Uppgiftstillägg är en lönefaktor som utöver karriärstegslönen eller motsvarande uppgiftsspecifika lön betalas för uppgifter som inte beaktats i karriärstegslönen. Uppgiftstilläggen framgår av bilagorna 1–4. Se § 6.

Uppgiftsspecifik lön

Den uppgiftsspecifika lönen består av karriärstegslönen enligt karriärstegssystemet och ett eventuellt uppgiftstillägg. För dem som står utanför karriärstegssystemet (§ 7) avser uppgiftsspecifik lön den lön som motsvarar karriärstegslönen och eventuella uppgiftstillägg. 

Helhetslön

Med helhetslön avses en lön som innehåller alla lönedelar enligt lönekapitlet i läkaravtalet, om inget annat sägs i arbetsgivarens beslut om läkaren eller tandläkaren i fråga eller något annat uttryckligen överenskommits i arbetsavtalet. Helhetslön kan användas i högre ledningsuppgifter som står utanför karriärstegssystemet. Se § 8 

Individuellt tillägg

Individuellt tillägg betalas bland annat på basis av arbetsprestationer och andra eventuella lokalt fastslagna kriterier. Se § 9

Arbetserfarenhetstillägg

Arbetserfarenhetstillägget baserar sig på anställningstiden. Se § 10