Suomeksi
LÄKTA
III Arbetstid

Avtalsbilaga 2: Avvikelse från dygnsvila vid verksamhetsställen med särskilt mycket arbetsplatsjour

 1) Avtalets syfte

Syftet med detta lokala avtal är att säkerställa patientsäkerheten genom att en och samma läkare är närvarande utan avbrott under jouren. Avtalet möjliggör både arbetspass med nattjour som är längre än 13 timmar och förkortning av den nattvila som fastställs i läkaravtalet, varvid full veckovila garanteras varje kalendervecka.

2) Förutsättningar för ingående av avtal

Avtalets ändamålsenlighet, möjligheterna att genomföra avtalet och behovet av det ska bedömas lokalt. Den lokala förtroendemannen ska bedöma förutsättningarna för ingående av det lokala avtalet efter att ha hört de läkare som han eller hon företräder.

3) Undantag från läkaravtalet

Genom avtalet kommer parterna överens om att avvika från kap. III § 5 mom. 1 och mom. 2 punkt a i läkaravtalet. I de arbetsskiftsarrangemang som avses i avtalet uppfylls ingen dygnsvila på 11 timmar inom de 24 timmar som följer på arbetspassets början (mom. 1). Dessutom utförs arbete i detta arbetspass på över 13 timmar mellan kl. 23 och 8, men vilotiden enligt mom. 2 punkt a är 1,5 timmar.

Det är inte möjligt att genom detta avtal avvika från läkaravtalets bestämmelser om dygnsvila eller andra bestämmelser på andra sätt än det som anges i punkt 4.

4) Tillämpningsområde och villkor

Avtalet tillämpas vid xx och xx klinik/enhet/verksamhetsområde för ordnande av arbetsplatsjour för läkare.

Följande villkor ska uppfyllas:

  • Längden på ett arbetspass (inklusive ordinarie arbetstid och jour eller endast jour) är högst 18 timmar.
  • Under arbetspass mellan kl. 23 och 8 ska det för läkarna ordnas en oavbruten vila på minst 1,5 timmar på de villkor som anges i tillämpningsanvisningen för § 5 mom. 2 i läkaravtalet.
  • Veckovilan ska vara 35 timmar varje kalendervecka och den kan inte ordnas som ett genomsnitt under 14 dygn enligt § 6 i läkaravtalet. Om veckovilan blir för kort under en kalendervecka, ska den ersättas genom att den ordinarie arbetstiden enligt läkaravtalet omedelbart förkortas under följande kalendervecka.
  • Jour planeras inte för på varandra följande veckoslut (med undantag för semestertider)
  • I arrangemanget ska vikt fästas vid förläggningen och organiseringen av den ordinarie arbetstiden.
  • Som en del av avtalet ska arbetstagarens lön granskas som en helhet med beaktande av omfattande bundenhet till arbetet och mängden obekväm arbetstid. Samtidigt bör också lönen för olika frånvaroperioder beaktas.

5) Avtalets giltighetstid och uppsägning av avtalet

Avtalet gäller högst avtalsperioden 1.5.2022–30.4.2025 och det kan sägas upp ensidigt av vardera parten med iakttagande av en uppsägningstid på 3 månader.